Nieuws

Infrastructurele projecten en btw

Geplaatst: 03 augustus 2019
Kenmerk: 2019.05693

Infrastructurele projecten en btw

Gemeenten zijn regelmatig betrokken bij grote infrastructurele projecten waarbij ook partijen participeren die geen btw op kosten kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Partijen die geen btw op kosten kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (hierna ook: RWS) en waterschappen. In tegenstelling tot gemeenten en provincies kunnen RWS en waterschappen geen btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds als wordt geïnvesteerd in wegen, kanalen, rivieren, waterwegen en openbaar groen. De btw is voor RWS en waterschappen een kostenpost.

Gemeente of provincie financiert

Als RWS of een waterschap op eigen grond en/of eigen beheer een infrastructureel project realiseert en de gemeente verstrekt een financiële bijdrage dan is de btw op de kosten van het realiseren van het infrastructurele project in principe een kostenpost. Dit is bijvoorbeeld het geval als RWS een geluidscherm plaatst, een geluidwal aanlegt, een fietstunnel realiseert, een aansluiting met een VRI realiseert of openbaar groen aanlegt. Of als het waterschap een persleiding aanlegt dan wel verlegt of in het kader van de waterhuishouding natuur aanlegt. Als de gemeente of de provincie het project uitvoert, eigenaar is van de investeringen en de investeringen een gemeenschapsvoorziening zijn dan kan de gemeente of de provincie de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Gemeente of provincie geeft opdracht

Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen ook in opdracht van de gemeente of de provincie werkzaamheden verzorgen zoals de aanleg van een gemeentelijke fietstunnel, een provinciale of gemeentelijke weg, het verhogen of plaatsen van een geluidscherm en aanpassing van gemeentelijke watergangen en singels. RWS en de waterschappen handelen als btw-ondernemer. RWS en de waterschappen verrichten onder bezwarende titel een dienst. De dienstverlening die RWS en de waterschappen ontvangen zijn belast met btw. RWS en de waterschappen kunnen de btw op de kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die in opdracht van de gemeente of de provincie worden verzorgd aftrekken op de btw-aangifte. Dit geldt voor de direct toerekenbare kosten maar ook voor de btw op de algemene kosten die aan het project kunnen worden toegerekend. De gemeente of de provincie kan de btw die RWS en de waterschappen factureren onder voorwaarden compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Gemeentelijke praktijk

Bij infrastructurele projecten waarbij wordt samengewerkt met niet-compensatiegerechtigde partijen zoals RWS en waterschappen is het van belang om in een vroeg stadium de fiscale aspecten van het project te onderzoeken. Door investeringen en subsidies anders te positioneren kunnen soms aanzienlijke btw-besparingen worden gerealiseerd.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.