Nieuws

Gelijkheidsbeginsel en bewegingsonderwijs.

Geplaatst: 11 mei 2019
Kenmerk: 2019.05426

Gelijkheidsbeginsel en bewegingsonderwijs.

Twee gemeenten hebben in het verleden met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de btw-aspecten van het bekostigen van bewegingsonderwijs. Dezelfde afspraak wordt door de Belastingdienst op verschillende data opgezegd. Volgens de Belastingdienst is een dergelijke handelwijze niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur c.q. het gelijkheidsbeginsel. De uitkomst van deze procedure kan mogelijk ook voor uw gemeente van belang zijn. Heeft uw gemeente in het verleden een omvangrijk fiscaal voordeel misgelopen?

1. Afspraak

Een gemeente heeft met schoolbesturen afgesproken dat de klokuurvergoeding wordt uitgekeerd aan de schoolbesturen. De schoolbesturen kunnen met de ontvangen vergoeding gymnastiekruimten bij de gemeente of een (commerciële) exploitant inkopen. De gemeente heeft de fiscale aspecten van de afspraak die is gemaakt met de verschillende schoolbesturen afgestemd met de Belastingdienst. De Belastingdienst bevestigt de wetstoepassing. De gemeente brengt de scholen de kosten voor het gebruik van de gymnastiekruimten met 6% btw in rekening. De schoolbesturen ontvangen een factuur maar hoeven niets te betalen. De verschuldigde bedragen worden verrekend met de zogenoemde klokuurvergoeding. De Belastingdienst is akkoord met de verrekening van de klokuurvergoeding met de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.

De gemeente gebruikt de binnensportaccommodaties door de afspraak met de schoolbesturen uitsluitend voor het verlenen van met btw belaste prestaties. De gemeente kan alle btw op de kosten van de bouw en exploitatie van de gemeentelijke gymnastiekzalen terugvragen c.q. verrekenen op de btw-aangifte. De gemeentelijke gymnastiekzalen worden immers uitsluitend gebruikt voor het verlenen van met btw belaste prestaties aan sportverenigingen en scholen die primair en voortgezet onderwijs verzorgen. De administratieve lasten worden voor de gemeente beperkt. Omdat de gymnastiekzalen uitsluitend worden gebruikt voor met btw belaste prestaties worden gebruikt hoeft niet ieder jaar het daadwerkelijke met btw belaste gebruik, het gebruik door basisscholen en de leegstand te worden geïnventariseerd. Per saldo ontstaat een belastingvoordeel. Immers volledige teruggaaf van btw op de kosten van de bouw en exploitatie van de sportaccommodaties. Over de klokuurvergoeding is slechts 6% btw (tarief tot 2019) verschuldigd.

De Belastingdienst heeft aangegeven niet langer akkoord te gaan met de wetstoepassing ondanks de gemaakte afspraken. De gemeente moet volgens de Belastingdienst de gymnastiekruimten om niet ter beschikking stellen als de gemeente over eigen gymnastiekruimten beschikt. Het met de schoolbesturen overeengekomen model betreft volgens de Belastingdienst een kasrondje.

Volgens de gemeente sluit het model echter aan bij de onderwijswetgeving. Het model voorkomt een belastingnadeel bij de gemeente en brengt de gemeente in een zelfde fiscale positie als een commerciële exploitant. De handelwijze van de Belastingdienst leidt tot extra administratieve werkzaamheden bij de gemeente. Van een kasrondje is geen sprake.

2. Procedure

2.1. Uitspraak Rechtbank Gelderland 

Op 12 november 2018 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de procedure van gemeente X inzake de bekostiging van bewegingsonderwijs en de aftrek van btw. De gemeente X verleent volgens de Rechtbank geen met btw belaste prestatie c.q. een prestatie onder bezwarende titel aan de basisscholen. In rechtsoverweging 16 overweegt de Rechtbank dat de gemeente enkel het recht op aftrek van kosten van btw wil verkrijgen en dat sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie. De gemeente kan geen beroep doen op het zogenoemde btw-sportbesluit omdat geen met btw belaste prestatie wordt verleend. De gemeente doet een beroep op het beginsel van belastingneutraliteit. Als een commerciële exploitant de gelegenheid geeft tot sportbeoefening dan is de dienstverlening belast met 6% btw en heeft de exploitant recht op aftrek van btw op de kosten. Waarom moet een gemeente btw-technisch anders worden behandeld. De Rechtbank verwerpt het beroep op beginsel van belastingneutraliteit omdat geen sprake is van dezelfde feiten.

De afspraak van de gemeente X is met ingang van 1 januari 2015 opgezegd. De afspraak van de gemeente Eindhoven is met ingang van het schooljaar 2016/2017 opgezegd. Volgens Rechtbank Gelderland is geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel.

2.2. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

De gemeente heeft hoger beroep in gesteld bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.

3. Documenten Belastingdienst

Door een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst op 29 augustus een aantal documenten gedeeltelijk openbaar moeten maken over het beleid inzake de bekostiging van bewegingsonderwijs en aftrek van btw door gemeenten. Een van de documenten betreft een gedeelte van het landelijk BCF-overleg  van 6 juni 2013, 14 april 2015, 15 februari 2016, 19 september 2016 van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan naar de verschillende afspraken die met gemeenten zijn gemaakt. Bij welke gemeenten zijn goedgekeurde kasrondjes recentelijk ingetrokken. Per wanneer zijn dergelijke kasrondjes ingetrokken. Welke overgangstermijn is bij de intrekking gehanteerd.

Verder blijkt dat de opzegging van de afspraken landelijk wordt gecoördineerd. Een van de documenten betreft stukken van de kennisgroep omzetbelasting over vragen die zijn voorgelegd. De antwoorden en de beschouwingen van de kennisgroep omzetbelasting zijn niet gepubliceerd. Uit een document blijkt dat de landelijk vaktechnisch coördinatoren de Coördinatiegroep Constructiebestrijding Belastingdienst inzetten om de modellen te bestrijden.

Voor raadplegen intern document van de Belastingdienst. Klik hier

4. Praktijk

Het document is erg interessant voor gemeenten. Volgens Taxnavigator is in meerdere opzichten het gelijkheidsbeginsel geschonden. Niet alle gemeenten hebben van het fiscale voordeel kunnen genieten en bij de opzegging is ook geen eenduidige lijn gehanteerd. 

Waarom worden de afspraken door de Belastingdienst niet op hetzelfde tijdstip opgezegd? Een dergelijke handelwijze past volgens deskundigen niet bij een instituut als de Belastingdienst dat juist streeft naar een gelijke behandeling van een ieder.    

5. Afspraak

Vraag: Zijn er meer gemeenten die specifieke afspraken hebben gemaakt inzake de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties? Wij komen graag in contact met u.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.