Nieuws

Fiscale aandachtspunten bij het verstrekken van subsidies

Geplaatst: 02 september 2019
Kenmerk: 2019.02963

Fiscale aandachtspunten bij het verstrekken van subsidies

Veel gemeenten verstrekken subsidies. Bij het verstrekken van subsidies spelen verschillende fiscale aandachtspunten.

Subsidies onterecht belast met btw

Verstrekt uw gemeente een subsidie en stuurt de ontvanger van de subsidie u een factuur met btw dan adviseren wij u om te controleren of terecht btw in rekening wordt gebracht. De ervaring leert dat sommige ontvangers van subsidies automatisch een factuur met btw sturen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een zzp’er op eigen initiatief een project voor de zomervakantie in uw gemeente organiseert zonder daarvoor een opdracht van de gemeente te hebben ontvangen of dat de gemeente het voornemen had het project zelf te organiseren. In dat geval is de subsidie niet belast met btw en hoeft de gemeente een factuur met btw niet te accepteren.

Heeft ontvanger van subsidie recht op aftrek van btw?

Als de gemeente een project subsidieert is het ook van belang om te bekijken of de ontvanger van de subsidie de btw op kosten die hij betaalt kan verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Btw op kosten die door de Belastingdienst wordt terugbetaald behoeft niet te worden gesubsidieerd. Gemeenten doen er verstandig aan om de ontvanger van de subsidie te laten verklaren dat de btw op kosten voor de ontvanger van de subsidie daadwerkelijk een kostenpost is. Kan de ontvanger van de subsidie de btw op zijn kosten door een wijziging van de exploitatieopzet alsnog terugvragen bij de Belastingdienst dan dient hij een gedeelte van de subsidie terug te betalen aan de gemeente. Een situatie die bijvoorbeeld aan de orde kan zijn als de ontvanger van een subsidie een gedeelte van een oud historisch gebouw als horecagelegenheid gaat exploiteren. Gemeenten doen er volgens Taxnavigator verstandig aan om een terugbetalingsverplichting expliciet vast te leggen in de subsidiebeschikking.

Subsidie in of exclusief btw ?

Leg in de subsidiebeschikking duidelijk vast dat eventueel verschuldigde btw voor rekening van de ontvanger van de subsidie komt.

Cursus 'Subsidies en btw'

Op 11 september 2019 verzorgen wij voor Fiscaal Vanmorgen de cursus 'Subsidies en btw'. Voor meer informatie. Klik hier.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.