Nieuws

 Geschil inzake fiscaliseren reiskosten (IKB)

Geplaatst: 08 juni 2019
Kenmerk: 2019.05517

Geschil inzake fiscaliseren reiskosten (IKB)

De Belastingdienst neemt een scherp standpunt in bij het fiscaliseren van reiskosten. Zoals wij begrijpen volgt ter zake een procedure bij de belastingrechter. Bijgaand een update.

1. Fiscaliseren reiskosten

Veel gemeenten verstrekken geen vaste (belastingvrije) onkostenvergoeding aan de werknemers voor de bekostiging van woon/werkverkeer. Gemeenten bieden hun medewerkers vaak wel de mogelijkheid om reiskosten te fiscaliseren. Bij het fiscaliseren van de reiskosten wordt bruto loon geruild tegen netto loon in het voordeel van de werknemer. De medewerker van de gemeente levert dan bruto salaris in en ontvangt een netto reiskostenvergoeding. Per saldo ontstaat een belastingvoordeel omdat door de medewerker een bruto bedrag wordt ingeleverd en dit bruto bedrag vervolgens netto door de medewerker wordt ontvangen. Over het bruto loon is belasting verschuldigd en over de reiskostenvergoeding is onder voorwaarden geen belasting verschuldigd.

Het is niet van belang met welk privévervoermiddel de medewerker vanaf de woning naar het werk reist. Fietskilometers worden tegen hetzelfde tarief vergoed als autokilometers. De medewerker mag de reisafstand ook te voet afleggen of meerijden met een collega.

Door de uitruil daalt het belastbaar inkomen van de werknemer en het loon dat relevant is voor de sociale verzekeringen. Dit kan (negatieve/positieve) effecten hebben op sociale zekerheidsuitkeringen, de pensioenopbouw (afhankelijk van de regeling) en op uitkeringen die gerelateerd zijn aan het inkomen, zoals de kinderopvangtoeslag, zorg- en huurtoeslag.

2. Standpunt Belastingdienst

Volgens de Belastingdienst is een voorwaarde bij het fiscaliseren van reiskosten dat vooraf c.q. voordat het woon/werkverkeer plaatsvindt met de medewerker wordt afgesproken dat reiskosten worden gefiscaliseerd. Worden reiskosten in 2019 gefiscaliseerd dan moet dit volgens de Belastingdienst in 2018 door de gemeente en de werknemer zijn afgesproken. Het is volgens de Belastingdienst niet mogelijk om achteraf c.q. aan het einde van 2019 reiskosten voor geheel 2019 te fiscaliseren.

3. Casus gemeente W

Een gemeente heeft vooraf geen afspraken gemaakt met de medewerkers inzake het fiscaliseren van reiskosten. De gemeente heeft volgens de Belastingdienst onterecht reiskosten gefiscaliseerd. Volgens de Belastingdienst mogen alleen werkelijk gemaakte reiskosten belastingvrij worden vergoed. Dit betekent dat de gemeente de werkelijk gemaakte reiskosten moet inventariseren. Mocht deze inventarisatie niet mogelijk en/of niet toereikend zijn dan zal de Belastingdienst een forse naheffingsaanslag Loonbelasting met boete en belastingrente aan de gemeente uitreiken.

Naar verluidt heeft de gemeente de werkelijk gemaakte reiskosten alsnog geïnventariseerd. De Belastingdienst reikt een naheffingsaanslag Loonbelasting uit voor het verschil tussen de werkelijke reiskosten en de reiskosten die belastingvrij zijn vergoed. Zoals wij afleiden uit de stukken start de gemeente een procedure bij de belastingrechter in Noord-Nederland.

Volgens Taxnavigator kan een vaste reiskostenvergoeding woning-werk ook achteraf worden vastgesteld. In de regeling is de beperkende c.q. strikte voorwaarde die de Belastingdienst stelt niet opgenomen. Waarom kan een wettelijk forfait niet achteraf worden toegepast? Wij wachten het oordeel van de belastingrechter met belangstelling af.

4. Onbelaste vergoeding reiskosten

Volgens Taxnavigator wordt de mogelijkheid om reiskosten onbelast te vergoeden niet altijd (volledig) gebruikt door gemeenten. Het belaste deel van de reiskosten kan onder de Werkkostenregeling worden gebracht als de ruimte in de Werkkostenregeling nog niet volledig is benut.

Zie voor meer informatie over het belastingvrij vergoeden van reiskosten: Het Besluit: ‘Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer’ met nr. BLKB2015-0188M. Klik hier

Zie voor meer informatie over belastingvrije reiskosten de website Belastingdienst. Klik hier

5. Gemeentelijke praktijk

Uw gemeente kan onderzoeken of het geschilpunt ook in uw gemeente aan de orde is. Vervolgens kunt u een dossier opbouwen en een risicoanalyse maken. Hierbij benadrukt de redactie dat een standpunt van de Belastingdienst niet door de belastingrechter behoeft te worden gevolgd. Heeft uw gemeente Horizontaal Toezicht dan kunt u bij de Belastingdienst informeren of sprake is van een landelijk standpunt inzake het fiscaliseren van reiskosten. Als u een inventarisatie heeft gemaakt is mogelijk geen actie noodzakelijk omdat het verschil tussen de werkelijk gemaakte reiskosten en de uitbetaalde reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht in vrije ruimte van de Werkkostenregeling kan worden gebracht.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.