Nieuws

Exploitatiebijdrage, SPUK en btw

Geplaatst: 29 januari 2019
Kenmerk: 2019.05123

Exploitatiebijdrage, SPUK en btw

Veel exploitanten van zwembaden berichten gemeenten dat zij streven naar commerciële exploitatie van het zwembad. Exploitanten van zwembaden betrekken de (van de gemeente ontvangen) exploitatievergoeding in de heffing van btw en gaan btw factureren met betrekking tot de exploitatievergoeding(en) die van de gemeente wordt ontvangen. Volgens Taxnavigator is dat geen probleem mits bijstorting van geld plaatsvindt in het BTW-compensatiefonds. Exploitanten kunnen zwembaden belast met btw en vrijgesteld van btw exploiteren. Het is verstandig de verschillende modellen (volledig) door te rekenen.

Toelichting

Een groot aantal gemeenten heeft de exploitatie van het gemeentelijk zwembad uitbesteed aan een commerciële exploitant. De gemeente verhuurt het zwembad aan de exploitant die tegen betaling de gelegenheid geeft om te zwemmen en/of te baden.

Exploitant beoogt winst

De dienstverlening van de exploitant is tot 1 januari 2019 altijd belast met btw. Met ingang van 1 januari 2019 is de dienstverlening van de exploitant nog steeds belast met btw als de exploitant winst c.q. een financieel overschot realiseert. De met de exploitant overeengekomen met btw belaste huur kan in stand blijven.

De winst moet door de exploitant worden behaald met het commercieel exploiteren van het zwembad. De winst mag niet zijn behaald doordat een subsidie is ontvangen, doordat de gemeente te lage kosten dan wel te weinig huur in rekening brengt aan de exploitant en/of de gemeente bij de exploitant diensten voor een te ruime vergoeding inkoopt. De winst moet worden uitgekeerd aan aandeelhouders of leden. Vanuit Europees perspectief is de vraag of de bepalingen inzake het winstoogmerk houdbaar zijn.

Exploitant heeft geen winstoogmerk

Heeft de exploitant geen winstoogmerk dan is zijn dienstverlening vrijgesteld van btw. De exploitant brengt geen btw in rekening aan de gebruikers van de zwembad maar kan ook geen btw op de kosten in aftrek nemen. De btw op een aantal kosten kan de exploitant claimen bij BOSA.

Exploitatiebijdrage

Van een aantal gemeenten hebben wij het bericht ontvangen dat de exploitanten ook ter zake van ontvangen subsidies facturen met btw uitreiken. De gemeente verstrekt een financiële bijdrage om het exploitatietekort af te dekken. De exploitant beschouwt de ontvangen financiële bijdrage als een vergoeding voor dienstverlening. De dienstverlening van de exploitant bestaat uit het openhouden van het zwembad voor de gemeente zodat inwoners van de gemeente veelal tegen een passende vergoeding kunnen sporten. Ook de financiële bijdrage voor huurdersonderhoud wordt in de heffing van btw betrokken. De exploitanten berichten de gemeente dat de gemeente de btw die zij factureren kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Vanuit de benadering dat de exploitatiebijdrage de vergoeding voor dienstverlening vormt kan de financiële bijdrage die de gemeente aan de commerciële exploitant van het zwembad verstrekt voor de bekostiging van het huurdersonderhoud ook als een deel van de vergoeding voor het openhouden van het zwembad kunnen worden aangemerkt. Waarom zou de gemeente aan een commerciële exploitant een financiële bijdrage ter bekostiging van het huurdersonderhoud verstrekken. De kosten voor huurdersonderhoud verwerkt de commerciële exploitant toch in de prijs voor het zwembadkaartje of in de vergoeding c.q. de exploitatiebijdrage die aan de gemeente in rekening wordt gebracht.

BTW-compensatiefonds of SPUK

Kan de gemeente de btw inzake de exploitatievergoeding compenseren bij het BTW-compensatiefonds of moet de gemeente de btw inzake de exploitatievergoeding claimen bij SPUK. Volgens Taxnavigator speelt in de eerste plaats de vraag of de btw terecht in rekening wordt gebracht c.q. is de financiële bijdrage echt de vergoeding voor dienstverlening. Een kennisgroep van de Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de financiële bijdrage daadwerkelijk een vergoeding voor dienstverlening betreft en is belast met btw maar zeker is dat niet. De gemeente kan de btw op de kosten volgens dezelfde kennisgroep volledig compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Regeling specifieke uitkering stimulering c.q. SPUK bestaat geen recht op een financiële bijdrage uit de SPUK als recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat. Per saldo zal het BTW-compensatiefonds zwaarder worden belast en is bijstorting gewenst.

Prijssubsidie

Een aantal gemeenten overweegt om de exploitatiebijdrage te beëindigen. Om het daadwerkelijke gebruik van het zwembad te stimuleren wordt nagedacht om een prijssubsidie aan een exploitant te verstrekken. Bij een prijssubsidie vergoedt de gemeente een gedeelte van de vergoeding. De gemeente betaalt via de prijssubsidie een deel van het kaartje. De exploitant verleent nog steeds een dienst c.q. een prestatie aan de bezoeker van het zwembad. De prijssubsidie is belast met 9% btw als de exploitant het zwembad met een winstoogmerk exploiteert. Door de prijssubsidie zal vaak een financieel overschot worden gerealiseerd. De btw die ter zake van de prestatie wordt gefactureerd komt mogelijk voor SPUK in aanmerking. In artikel 2, lid 1 van de Regeling specifieke uitkering stimulering c.q. SPUK wordt vermeld: "De minister kan aan een gemeente jaarlijks een specifieke uitkering verstrekken voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport". Wordt het zwembad niet met een winstoogmerk geëxploiteerd dan is de prijssubsidie niet met btw belast.

Samenvattend

Exploitanten kunnen zwembaden belast met btw en vrijgesteld van btw exploiteren.

In het model btw-belast wordt het zwembad belast met btw geëxploiteerd. De vergoeding voor het gebruik van het zwembad is belast met 9% btw. De exploitant kan de btw op de kosten in aftrek nemen op de btw-aangifte. De met btw belaste huur met de gemeente kan in stand blijven. De gemeente kan aan de exploitant een prijssubsidie verstrekken die met 9% btw is belast. De exploitatiebijdrage en de kosten voor het huurdersonderhoud worden door de exploitanten veelal met 21% btw belast.

In het model btw-vrijgesteld wordt het zwembad btw-vrij geëxploiteerd. De vergoeding voor het gebruik van het zwembad is niet belast met btw. De btw op de kosten kunnen door de exploitant niet op de btw-aangifte in aftrek worden genomen. De met btw belaste huur kan niet in stand blijven. De prijssubsidie is niet btw belast. De exploitatiebijdrage en de kosten voor het huurdersonderhoud worden door de exploitanten veelal met 21% btw belast.

Het is verstandig de verschillende modellen door te rekenen.

Exploitatievergoedingen worden massaal in de heffing van btw betrokken. Bijstorten van financiële middelen in het BTW-compensatiefonds is gewenst. Inmiddels worden ook exploitatievergoedingen die worden betaald aan exploitanten van fietsenstallingen, bibliotheken en schouwburgen steeds vaker in de heffing van btw betrokken.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.