Nieuws

Eerste voortgangsrapportage jaarplan 2019

Geplaatst: 04 november 2019
Kenmerk: 2019.22314

Eerste voortgangsrapportage jaarplan 2019

De vaste commissie voor Financiën heeft op 17 oktober 2019 vragen gesteld naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019. De Staatssecretaris van Financiën heeft de vragen bij brief d.d. 28 oktober 2019, nr. 2019-000017708 beantwoord.

Vragen en opmerkingen van de fractie van het FvD

Bij het toezicht heeft de Belastingdienst geconstateerd dat enkele van voornoemde categorieën publieke instellingen (met name gemeenten en scholen) gebruikmaken van fiscale constructies met rechtspersonen die voor de uitvoering van de publieke taak niet noodzakelijk zijn. Dit betreft met name constructies op het terrein van de omzetbelasting. Deze rechtspersonen worden opgericht voor het behalen van een door de wet onbedoelde btw-aftrek. Bestrijding van deze btw-constructies door de Belastingdienst is noodzakelijk om de neutraliteit en de gelijkheid van de btw-heffing te waarborgen (het tegengaan van oneerlijke concurrentie) en aldus recht te doen aan doelstelling en grondslagen van het gemeenschappelijke btw-stelsel.

Met betrekking tot de omzetbelasting lopen op dit moment bijna 40 beroepsprocedures. Het totale belang van deze procedures is ruim € 20 miljoen. De gemiddelde doorlooptijd van de lopende beroepsprocedures is globaal 450 dagen, gerekend vanaf het indienen door de belastingplichtigen van de beroepschriften tot heden. Dit aantal dagen zegt evenwel niets over de feitelijke tijd besteed aan de procedure door de belastingplichtigen, de Belastingdienst en de rechterlijke macht. Deze ligt naar verwachting beduidend lager, omdat er ook sprake is van wachttijden voor de daadwerkelijke behandeling. De capaciteit die tot op heden door de Belastingdienst aan de voormelde procedures is besteed, wordt ruw geschat op 4000 uur. Dat komt overeen met 2,8 fte.

Documenten en publicaties:

  • Aanbiedingsbrief d.d. 28 oktober 2019, nr. 2019-000017708. Klik hier
  • Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.