Nieuws

De laatste btw-aangifte voor 2018

Geplaatst: 26 januari 2019
Kenmerk: 2019.05086

De laatste btw-aangifte voor 2018

Veel gemeenten gaan deze week de laatste btw-aangifte voor 2018 indienen. Bij deze btw-aangifte speelt een aantal aandachtspunten.

Het completere en uitgebreidere artikel kunt u nalezen op fiscaal platform Taxnavigator. Voor downloaden uitgebreidere versie van dit artikel: klik hier

  • Herzieningsregels btw

In de laatste btw-aangifte over het jaar 2018 moet de eventuele herziening van btw in verband met gewijzigd gebruik van vastgoed en investeringsgoederen worden opgenomen. Herziening kan aan de orde komen als uw gemeente een gebouw c.q. een onroerende zaak nog geen tien jaar geleden in gebruik heeft genomen en waarbij (geen kleine bijkomstige) wijzigingen in het gebruik hebben plaatsgevonden. De wijzigingen in het gebruik betreffen de overgang van een met btw belaste huur naar een btw-vrije huur en een overgang van een btw vrije-huur naar een met btw belaste huur. In het eerste geval moet uw gemeente mogelijk in aftrek genomen btw terugbetalen. Wordt gewisseld van btw-vrije huur naar btw belaste huur dan bestaat mogelijk een recht op aanvullende teruggaaf van btw voor uw gemeente.

De btw-herzieningsregels gelden ook voor roerende zaken waarop afgeschreven wordt of afgeschreven kan worden. De btw-herzieningstermijn voor roerende zaken bedraagt het jaar van ingebruikneming en de volgende vier boekjaren.

  • Oninbare vorderingen

Gemeenten brengen voor een aantal diensten en geleverde goederen btw in rekening en voldoen deze gefactureerde btw aan de Belastingdienst. Soms wordt de gemeente niet betaald en heeft de gemeente een financieel nadeel. De gemeente heeft btw aan de Belastingdienst voldaan maar nooit ontvangen van de afnemer of koper. Gemeenten hebben recht op teruggaaf van de btw die aan de Belastingdienst is betaald maar niet van de afnemer of koper is ontvangen. Het recht op teruggaaf van btw ontstaat als de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet ontvangen. Wordt de vergoeding later alsnog ontvangen dan moet weer btw worden voldaan.

  • Correctie privégebruik auto

De correctie privégebruik auto geldt als de gemeente een auto gebruikt voor btw-ondernemersactiviteiten en de gemeente btw op de aanschaf en/of onderhoud en/of gebruik van de auto heeft afgetrokken op de btw-aangifte.

Als de auto zowel zakelijk als privé is gebruikt moet de gemeente aan het einde van het jaar ter zake van het privégebruik btw voldoen. De btw die de gemeente aan het einde van het jaar moet voldoen wordt berekend op basis van het aantal kilometers dat werkelijk privé is gereden. Het woon-werkverkeer wordt voor de heffing van btw als privé aangemerkt. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een forfaitaire correctie. De forfaitaire correctie bedraagt 2,7% van de catalogusprijs van de auto inclusief bpm en btw. Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin de gemeente de auto in gebruik heeft genomen dan geldt het percentage van 1,5% in plaats van 2,7.

Gebruikt de gemeente de auto slechts gedeeltelijk als btw-ondernemer dan moet de correctie ook voor een gedeelte worden toegepast. Gebruikt de gemeente de auto ook voor vrijgestelde omzet dan wordt het verschuldigde bedrag naar evenredigheid van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet aangepast. Voor raadplegen volledige versie van dit artikel: klik hier

  • Mengpercentage

Gemeente hebben btw op de btw-aangiften in 2018 in aftrek genomen op basis van het mengpercentage 2017. Formeel moet aan het einde van 2018 een nacalculatie plaats vinden van de btw die via het mengpercentage op de btw-aangifte in aftrek is genomen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.