Nieuws

BTW-verleggingsregel en CO-2 broeikasemissierechten

Geplaatst: 02 februari 2019
Kenmerk: 2019.05144

BTW-verleggingsregel en CO-2 broeikasemissierechten

De toepassing van de btw-verleggingsregel bij CO-2 broeikasemissierechten leidt tot veel vragen bij gemeenten. Wij kregen een interessante lezersvraag. Bijgaand treft u een korte fiscale uitwerking aan.

1. Verlegging/Nederlandse verkoper

Op grond van artikel 24 ba, onderdeel f, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 geldt de btw-verleggingsregel als CO-2 broeikasgasemissierechten aan een btw-ondernemer worden overgedragen. Dit betekent dat bij overdracht van een CO-2 broeikasemissierecht door de overdrager aan een ondernemer geen btw wordt gefactureerd. De verkoper reikt aan de btw-ondernemer een factuur uit zonder (de vermelding van) btw. De btw-ondernemer voldoet de btw vervolgens zelf op de eigen btw-aangifte. De btw-verleggingsregel is geen optie maar verplicht van toepassing! Ook de gemeente kan broeikasemissierechten aanschaffen voor btw-ondernemerstaken. De btw-verleggingsregeling geldt volgens de Staatssecretaris van Financiën voor zover de gemeente CO-2 broeikasemissierechten aanschaft voor btw-ondernemerstaken.

2. Gemeenten/praktijk

Schaft de gemeente CO-2 broeikasemissierechten aan voor overheidstaken dan geldt de btw-verleggingsregel niet. Schaft de gemeente CO-2 broeikasemissierechten aan voor btw-ondernemerstaken zoals de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties dan geldt de btw-verleggingsregel. Worden CO-2 broeikasemissierechten voor gemengde taken (overheid/btw-ondernemer) gebruikt dan zou de btw-verleggingsregel naar verhouding van het gebruik gelden volgens de Staatssecretaris van Financiën  

3. Goedkeuring

In onderdeel 2.3.6.’ Verleggingsregeling bouw’ van zijn ‘Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ merkt de Staatssecretaris op dat toepassing van de btw-verleggingsregel toepassing van de btw-verleggingsregel tot vragen kan leiden. In zijn Besluit merkt hij op: “Als een gemeentelijk grondbedrijf grond bouwrijp maakt om deze bijvoorbeeld te verkopen, in erfpacht uit te geven of te verhuren, treedt het grondbedrijf op als eigenbouwer. Een gemeentelijk grondbedrijf handelt niet als ondernemer bij de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen zoals bijv. openbare straten, plantsoenen en dergelijke bij de gemeente in eigendom blijvende voorzieningen. De gemeente treedt dan op als overheid wat een handelen als eigenbouwer uitsluit. Dit leidt ertoe dat de gemeente bijvoorbeeld bij de realisatie van een bestemmingsplan in twee gedaanten kan optreden, namelijk als eigenbouwer voor zover zij optreedt als ondernemer en als opdrachtgever voor zover het betreft de werkzaamheden die zij verricht als overheid. Dit kan aanleiding geven tot problemen bij het toepassen van de verleggingsregeling. Op grond van artikel 63 van de AWR keur ik daarom het volgende goed. Om splitsingsmoeilijkheden te voorkomen keur ik goed dat gemeenten die bij de realisatie van een bestemmingsplan zowel optreden als overheid en ondernemer de verleggingsregeling omzetbelasting buiten toepassing blijft. De onderaannemer dient dan op de gebruikelijke wijze omzetbelasting in rekening te brengen. Dit geldt ook als een publiekrechtelijk lichaam als ondernemer een hier bedoelde prestatie verricht aan een ander publiekrechtelijk lichaam”.

 4. Uitbreiding goedkeuring 

Waarom geldt de voormelde goedkeuring alleen bij de 'verleggingsregeling bouw' en niet ook voor CO-2 broeikasemissierechten? Taxnavigator begrijpt niet waarom de goedkeuring alleen geldt voor grondbedrijven. Volgens Taxnavigator houdt de beperkte goedkeuring ook geen stand bij de belastingrechter. Naar verluidt geven sommige belastinginspecteurs een ruime toepassing aan de goedkeuring inzake de 'verleggingsregeling bouw' en kan de goedkeuring ook worden toegepast in andere situaties waar de btw-verleggingsregeling geldt. 

5. Praktijk

De btw-verleggingsregel is ingevoerd om fraude te bestrijden. In het verleden werd btw gefactureerd en niet voldaan aan de Belastingdienst. De koper van de CO-2 broeikasemissierechten nam wel btw in aftrek. Met de invoering van de btw-verleggingsregel wordt deze vorm van fraude bij de CO-2 broeikasemissierechten vermeden. Van belang is dan wel dat de btw-verleggingsregel correct wordt toegepast. Wij adviseren gemeenten om bij twijfel of (en voor welke omvang) de btw-verleggingsregel van toepassing is bij gemengd gebruik (overheid en btw-ondernemer) om afstemming te zoeken met de Belastingdienst.  

6. Verlegging/Buitenlandse verkoper

Worden door een buiten Nederland gevestigde rechtspersoon CO-2 broeikasemissierechten verkocht en overgedragen aan een gemeente dan geldt altijd de btw-verleggingsregel. De gemeente wordt bij de aanschaf van het CO-2 emissierecht geen btw gefactureerd. Bij de aanschaf van een CO-2 emissierecht geldt verplicht de btw-verleggingsregel. Ingevolge artikel 7, lid 7, onderdeel b van de Wet op de omzetbelasting wordt de gemeente geacht te handelen als btw-ondernemer bij de aanschaf van CO-2 emissierechten als de overdrager buiten Nederland is gevestigd. Dat de gemeente het C)-2 emissierecht verwerft voor overheidsdoeleinden doet daaraan niet af. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.