Nieuws

BTW-compensatiefonds: Opbrengstlimiet rioolheffing

Geplaatst: 22 juni 2019
Kenmerk: 2019.05535

BTW-compensatiefonds: Opbrengstlimiet rioolheffing

In zijn arrest van 21 juni 2019 in zaak 18/02941 van de gemeente Noordenveld en zijn arrest van 21 juni 2019 in zaak C-18/01310 van de gemeente Steenwijkerland heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de opbrengstlimiet rioolheffing en het BTW-compensatiefonds. De investeringen die de gemeente doet vanwege de klimaatverandering kunnen onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk via de rioolheffing worden verhaald.

Gemeente Noordenveld/gemeente Steenwijkerland

De gemeenten Noordenveld en Steenwijkerland heffen rioolheffing. Een woningstichting maakt bezwaar tegen de aanslagen rioolheffing die voor de tijdvakken 2013, 2014 en 2015 zijn opgelegd. Tot de lasten rekenen de gemeenten volgens de bezwaarmaker ook de kosten van het beheer van schouwsloten, baggerkosten, kosten van onderhoud van oevers en de kosten van afschrijvingen inclusief btw over vaste activa. Ook de kosten van rente worden geheel meegenomen terwijl de gemeenten de btw op de kosten van aanschaf van vaste activa direct kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Kan de gemeente bij het bepalen van de lasten inzake de rioolheffing ook rente over reeds gecompenseerde btw meenemen als kosten?

Volgens de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn uitspraak van 19 juni 2018, nr. 16/00957, ter zake van het onderhoud van schouwsloten juist geoordeeld. Het onderhoud van schouwsloten houdt direct verband met de gemeentelijke zorgplicht voor hemelwater en zijn niet elders in de programmabegroting gedekt. Volgens de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter zake van baggerkosten en het onderhoud van oevers juist geoordeeld in zijn uitspraak van 27 februari 2018, nrs. 17/00514, 17/00515 en 17/00516. De kosten houden meer dan zijdelings verband met de riolering zodat de kosten via de rioolheffing mogen worden verhaald.

Gemeenten mogen volgens de Hoge Raad de rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen inclusief de btw rekenen tot de kapitaalslasten. De Hoge Raad verwijst naar artikel 228a, lid 3 van de gemeentewet inclusief de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel.

  • Voor raadplegen arrest Hoge Raad d.d. 21 juni 2019 in zaak 18/02941 van gemeente Noordenveld. Klik hier
  • Voor Raadplegen arrest Hoge Raad d.d. 21 juni 2019 in zaak 18/01310 van gemeente Steenwijkerland. klik hier

Gemeentelijke praktijk

De arresten bevestigen dat gemeenten veel kosten inzake de waterketen kunnen verhalen via de rioolheffing.

De kosten moeten meer dan zijdelings verband houden met de afvoer van stedelijk water. Verhalen van kosten met btw via de rioolheffing leidt tot extra inkomsten voor gemeenten. Immers de btw die wordt gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds mag ook worden verhaald via de rioolheffing. Door de rioolheffing te splitsen in een rioolheffing voor riolering en een rioolheffing voor de afvoer van hemelwater loopt de gemeente minder risico bij procedures over de rechtsgeldigheid van de rioolheffing.

De arresten hebben betrekking op de rioolheffing. De reikwijdte van de arresten is breder. De retributies (artikel. 229b lid 2 Gemeentewet) en de afvalstoffenheffing (art. 15:33 lid 3 Wet milieubeheer) kennen dezelfde bepaling.

De investeringen die de gemeente doet vanwege de klimaatverandering kunnen onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk via de rioolheffing worden verhaald.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.