Nieuws

BTW-besparing tijdelijke gebouwen

Geplaatst: 19 januari 2019
Kenmerk: 2019.05067

BTW-besparing tijdelijke gebouwen

Veel gemeenten maken gebruik van tijdelijke c.q. demontabele gebouwen. De tijdelijke gebouwen worden bijvoorbeeld gebruikt voor huisvesting van scholen of ambtenaren van een gemeente als gemeente- of stadhuis wordt verbouwd of gerenoveerd.

Demontabele gebouw is roerende zaak

De exploitant van de tijdelijke huisvesting brengt vaak btw in rekening omdat hij denkt dat hij een roerende zaak verhuurt. De verhuur van een roerende zaak c.q. het demontabele gebouw is van rechtswege belast met btw. De btw op de kosten van het plaatsen van de roerende zaak c.q. het tijdelijke gebouw kan de exploitant in aftrek nemen op de btw-aangifte. Als de gemeente de btw op de kosten van de huur van het tijdelijke gebouw niet kan aftrekken op de btw-aangifte of kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds kan een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente ontstaan. Met name als het tijdelijke gebouw lang blijft staan. Op iedere huurtermijn drukt btw. Gelet op de kosten van btw kan het vanuit fiscaal perspectief mogelijk aantrekkelijker zijn om het gebouw te kopen dan te huren. Immers bij de koop van het gebouw is het bedrag aan btw begrensd tot 21% btw van de koopprijs en bij huur blijft de btw doorlopen.

Demontabele gebouw is onroerende zaak

Betreft de verhuur van het demontabele gebouw de verhuur van een onroerende zaak dan is de verhuur niet belast met btw. De gemeente betaalt geen btw ter zake van de huur. De btw op de kosten van het plaatsen van het gebouw is een kostenpost voor de exploitant. In de praktijk blijkt dat de kosten van btw dalen als de huur van het tijdelijke gebouw de verhuur van een onroerende zaak betreft. De exploitant van het tijdelijke zal veelal aansturen op de verhuur van een roerende zaak in verband met het recht op teruggaaf van btw op zijn kosten.

Roerend of onroerend

Op 22 januari 2019 is een interessante uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 november 2018 met nummer 17/00647 gepubliceerd inzake de vraag of een chalet voor de heffing van btw roerend of onroerend is.

Een persoon heeft een mobiel chalet op een vakantiepark laten plaatsen. Het chalet is geplaatst op een fundering die bestaat uit houten balken. Aan de onderrand van het chalet is een houten bekisting geplaatst, die aan het chalet en de houten fundering is vastgemaakt. Tegen die houten bekisting is rondom ongeveer 30 m3 grond geplaatst. Het chalet is aangesloten op de riolering, nutsvoorzieningen en kabel. Er is een bijbehorende tuin aangelegd en de ruimte rondom het chalet is bestraat. De exploitant van de vakantiewoning heeft het chalet verkocht en geleverd. Heeft de verkoper een roerende of onroerende zaak geleverd?

Volgens het Gerechtshof is een zaak roerend als de zaak gemakkelijk is te verplaatsen. Voor het kwalificeren van een zaak als ‘onroerend’ is niet nodig dat de zaak onlosmakelijk is verbonden met de grond. Van belang is wel dat de constructie niet gemakkelijk is te demonteren en is te verplaatsen (en dus verwijderbaar is). Gemakkelijk verwijderbaar betekent in dit kader: zonder inspanningen en zonder aanzienlijke kosten. Het Hof oordeelt dat het chalet onroerend is. Het chalet kan volgens het Gerechtshof niet gemakkelijk worden verwijderd. Het chalet kan door het aangebrachte zand ook niet eenvoudig zonder inspanningen worden verplaatst. Ook is het chalet niet zonder veel kosten eenvoudig te verplaatsen.

Voor downloaden uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 9 november 2018 met nummer 17/00647: klik hier

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is voor gemeenten die tijdelijke huren van belang. De uitspraak maakt duidelijk dat tijdelijke c.q. demontabele huisvesting eerder is vrijgesteld van btw dan veelal wordt gedacht. Taxnavigator adviseert u te bekijken of u thans btw betaalt bij de huur van tijdelijke huisvesting. Wellicht betaalt uw gemeente op dit moment onterecht btw en heeft uw gemeente recht op teruggaaf van onterecht betaalde btw. Voor nieuwe projecten is het van belang om duidelijke afspraken te maken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.