Nieuws

Belangrijke ontwikkeling inzake fiscale eenheid btw

Geplaatst: 06 juli 2019
Kenmerk: 2019.05602

Belangrijke ontwikkeling inzake fiscale eenheid btw

Op 5 juli 2019 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over het vormen van een fiscale eenheid btw door een stichting en een BV. Twee uitspraken die ook voor de gemeentelijke praktijk van belang zijn. Wij informeren u graag over deze twee belangrijke uitspraken.

1. Stichting/detacherings-BV

Een stichting die primair onderwijs verzorgt houdt 70% van de aandelen van een besloten vennootschap (hierna ook: BV). De BV heeft onderwijzend en ondersteunend personeel in dienst. De BV leent dit personeel tegen een meer dan symbolische vergoeding uit aan de stichting. De dienstverlening van de BV is belast met btw. De stichting en de BV verzoeken de Belastingdienst om de stichting en de BV aan te merken als een zogenoemde fiscale eenheid btw. Als de stichting en de BV een zogenoemde fiscale eenheid vormen dan is de dienstverlening tussen de BV en de stichting niet meer belast met btw. Van een fiscale eenheid btw is sprake als de BV en de stichting juridisch, financieel en organisatorisch zijn verweven. De stichting houdt 70% van de aandelen en is daarmee financieel verweven. De aandeelhouder benoemt, schorst en ontslaat het bestuur zodat daarmee ook organisatorische verwevenheid bestaat. Volgens de Hoge Raad is ook sprake van economische verwevenheid omdat tussen de stichting en de BV niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan. Omdat de stichting en de BV een fiscale eenheid btw zijn is de detachering van personeel door de BV aan de stichting niet belast met btw.

Voor raadplegen arrest Hoge Raad van 5 juli 2019, nr. 18/01450. Klik hier

2. Stichting/schoonmaak-BV

Een stichting houdt zich bezig met het verzorgen van (speciaal) basisonderwijs, voortgezetonderwijs en praktijkonderwijs. De stichting heeft een BV opgericht De BV verzorgt schoonmaakdiensten voor de stichting. In eerste instantie merkte de Belastingdienst de stichting en de BV aan als een zogenoemde fiscale eenheid btw waardoor de BV voor de schoonmaakdiensten geen btw in rekening hoefde te brengen. Aldus ontstaat een belastingvoordeel. De stichting kan geen dan wel beperkt btw aftrekken op de btw-aangifte. Door het bestaan van een fiscale eenheid btw worden kosten van btw vermeden bij de stichting. De Belastingdienst trekt de beschikking later in.

De stichting houdt alle aandelen van de BV zodat sprake is van financiële verwevenheid. Uit de financiële verwevenheid volgt de organisatorische verweven. Volgens de Belastingdienst is echter geen sprake van financiële verwevenheid. De stichting verricht onderwijsactiviteiten en verricht volgens Belastingdienst nagenoeg uitsluitend niet-economische activiteiten. De BV werkt alleen voor de stichting. Per saldo ontstaat één belastingplichtige die zeer beperkt btw-ondernemer is.

De Hoge Raad oordeelt dat wel sprake is van een fiscale eenheid btw.

Voor raadplegen arrest Hoge Raad van 5 juli 2019, nr. 17/03702. Klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

De arresten zijn ook voor de gemeentelijk praktijk van belang. De arresten bevestigen volgens Taxnavigator dat een gemeente en een BV waarvan de gemeente meer dan 50% van de aandelen houdt – onder voorwaarden - een fiscale eenheid btw kunnen zijn.

3.1. Sportaccommodaties/Sport BV

Een BV die de gemeentelijke sportaccommodaties exploiteert en waarvan de gemeente de aandelen houdt kunnen - Volgens Taxnavigator - onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen waardoor de dienstverlening van de gemeente aan de BV en de dienstverlening van de BV aan de gemeente buiten de heffing van btw valt.

3.2. Re-integratie/Werkbedrijf BV

Een BV die het voor de gemeente re-integratie verzorgt en waarvan de gemeente meer dan de helft van de aandelen houdt kunnen - volgens Taxnavigator - onder voorwaarden een fiscale eenheid btw met de gemeente vormen waardoor de heffing van btw achterwege blijft. Omdat een deel van btw die thans wordt gefactureerd bij de gemeente een kostenpost vormt kan een belastingbesparing c.q. een kostenbesparing worden gerealiseerd. Bij de BV kan kostprijsverhogende btw ontstaan. Thans is de dienstverlening van de BV belast met btw en heeft de BV recht op aftrek van btw op de kosten. Bij de vorming van een fiscale eenheid btw zal het recht op compensatie van btw gaan spelen.

3.3. Openbare werken BV

Een BV die het voor de gemeente het openbare gebied aanlegt en beheert en waarvan de gemeente meer dan de helft van de aandelen houdt kunnen - volgens Taxnavigator - onder voorwaarden een fiscale eenheid btw met de gemeente vormen waardoor de heffing van btw achterwege blijft.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.