Nieuws

Wet DBA: Handhaving wet DBA uitgebreid!

Geplaatst: 10 februari 2018
Bron: Brief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 februari 2018, nr. 2018-0000019932
Kenmerk: 2018.03643

Wet DBA: Handhaving wet DBA uitgebreid!

In een uitgebreide brief hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën de roadmap geschetst inzake de vervanging van wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). In de brief van 9 februari 2018 met nr. 2018-0000019932 (Voor downloaden: klik hier) wordt ingegaan op de uitbreiding van de handhaving van de wet DBA. Bijgaand treft u een korte samenvatting van de brief aan.

Handhaving

Voor gemeenten is de brief van groot belang. Gemeenten lenen veel zzp’ers in. Uit het onderdeel handhaving van de brief blijkt dat de handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Thans wordt gehandhaafd bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden. De handhaving wordt met ingang van 1 juli 2018 niet alleen gericht op de ernstigste gevallen van kwaadwillenden maar ook op andere kwaadwillenden. De andere kwaadwillenden waarbij vanaf 1 juli 2018 ook kan worden gehandhaafd zijn de kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of laat voortbestaan. In dergelijke gevallen wordt een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast.

De handhaving vindt plaats in het kader van reguliere controles loonheffingen. De handhaving is niet eenvoudig omdat de Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en dat sprake is van opzettelijke of evidente schijnzelfstandigheid.

Vervolgtraject

In de brief wordt de route naar inwerkingtreding van de wetgeving betreffende de vervanging van de wet DBA geschetst. Het nieuwe regime moet per 1 januari 2020 ingaan. Het overleg met de veldpartijen zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties wordt voortgezet.

In 2018 komt een verduidelijking van het begrip gezagsverhouding. De Tweede Kamer wordt via een zogenoemde hoofdlijnenbrief nog voor de zomer geïnformeerd met een nadere toelichting op de verschillende maatregelen. In de hoofdlijnenbrief wordt ook aangegeven over de wijze waarop de gezagsverhouding wordt verduidelijkt.

In 2018 wordt ook een wetsvoorstel voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd. De parlementaire behandeling kan dan in de eerste helft van 2019 starten. In werkingtreding per 1 januari 2020 lijkt haalbaar ofschoon aanpassingen moeten plaatsvinden in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociale zekerheidsrecht met implicaties voor de uitvoering en handhaving door onder andere de Belastingdienst en het UWV.

Gemeentelijke praktijk

De aangekondigde verruiming van de handhaving van de Wet DBA met ingang van 1 juli 2018 betekent dat gemeenten weer risico lopen bij de inhuur van zelfstandigen. Bij (evidente) schijnzelfstandigheid zal de Belastingdienst corrigerend optreden. Gemeenten doen er verstandig aan om de inhuur van zelfstandigen (nogmaals c.q. opnieuw) kritisch te bekijken en de afspraken of relatie bij te stellen. Bij twijfel kunt u afstemming zoeken met de Belastingdienst. Als u afstemming heeft gezocht dan loopt u geen enkel risico meer als de juiste feiten zijn voorgelegd. Wij adviseren u dan wel een en ander door de Belastingdienst schriftelijk per brief te laten bevestigen.

Bron

Zie Kamerbrief van 9 februari 2018, nr. 2018-000001993, inzake Roadmap vervanging DBA. Voor downloaden: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de Redactie van Taxnavigator