Nieuws

Verruiming btw-sportvrijstelling: wat zijn uw mogelijkheden?

Geplaatst: 13 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04473

Verruiming btw-sportvrijstelling: wat zijn uw mogelijkheden?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt met ingang van 1 januari 2019 de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk is dan niet meer belast met btw. Gemeenten en sportstichtingen brengen dan geen btw meer in rekening over de gebruikersvergoedingen. Omdat geen btw in rekening wordt gebracht hebben gemeenten en sportstichtingen geen recht meer op teruggaaf van btw op de kosten. De btw op de kosten wordt een kostenpost. Om gemeenten en sportstichtingen tegemoet te komen, heeft de Minister voor Medische Zorg twee sport-compensatieregelingen in het leven geroepen

1. Wijziging btw-regime/herziening

Veel gemeenten hebben weinig vertrouwen in de omvang en bestendigheid van de sport-compensatieregeling voor gemeenten. Belastingadviseurs adviseren gemeenten om hun sportaccommodaties commercieel te exploiteren om de aftrek van btw op de exploitatiekosten en kosten van investeringen in stand te houden. Of een commerciële exploitatie de oplossing is om fiscale risico’s en kosten te drukken hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden. De btw verhoging per 1 januari 2019 van 6% naar 9 % is bij het afwegingskader ook een belangrijke factor. Daarnaast is van belang of de gemeenten die in het verleden hebben geïnvesteerd in sportaccommodaties bij een wijziging van het met btw belaste naar het btw-vrije regime de zogenoemde btw-herzieningsregels moeten toepassen. Als het btw-regime wijzigt van btw belast naar btw-vrijgesteld moet op grond van de btw-herzieningsregels een gedeelte van de btw worden terugbetaald op investeringen die de afgelopen tien jaar zijn gedaan in onder andere sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, kunstgrasvelden en kleed/wasaccommodaties. Het is nog onduidelijk of kan worden afgezien van toepassing van de btw-herzieningsregels. De btw-herzieningsregels zijn gebaseerd op Europese btw-regelgeving. Het is maar zeer de vraag of daarvan kan worden afgeweken. Als de btw-herzieningsregels van toepassing zijn dan lijkt een uitbreiding van de verschillende sport-compensatieregelingen gewenst. Na Prinsjesdag weten wij meer. Meer commerciële exploitatie door gemeenten betekent minder uitputting van de compensatieregeling voor gemeenten.

2. Commerciële exploitatie

Wat zijn nu de verschillende commerciële exploitatiemodellen, hoe brengt u deze tot op een praktische wijze tot uitvoering en op welke wijze houdt u fiscale grip op de gewenste uitkomsten?

Commerciële exploitatie kan snel en eenvoudig worden opgezet door de exploitant van de horecagelegenheid in de sportaccommodatie niet alleen de horecagelegenheid maar de gehele sporthal te laten exploiteren. De gemeente kan de exploitant c.q. pachter faciliteren door de roosters te maken en andersoortige diensten te coördineren en uit te voeren. Het is natuurlijk ook mogelijk om de sporthal door de exploitant c.q. pachter te laten exploiteren met uitzondering van de tijdstippen dat bewegingsonderwijs wordt verzorgd. Op het bewegingsonderwijs drukt dan geen btw maar de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het bewegingsonderwijs is niet aftrekbaar bij de gemeente. Het is een kwestie van rekenen om te kijken op wijze de sporthal op de voor het gemeentelijk huishoudboekje meest voordelige manier kan worden geëxploiteerd

De sportstichting heeft geen fiscale toegevoegde waarde meer. De afnemers van de diensten zouden kunnen overwegen om te gaan samenwerken via een sportcoöperatie. De coöperatie gaat sportdiensten verlenen aan de leden. De coöperatie heeft een winstoogmerk. Door samen te werken en gezamenlijk goederen en diensten in te kopen wordt een besparing van kosten gerealiseerd die niet als een korting maar als winst onder de leden moet worden verdeeld.

Commerciële exploitatie is verder mogelijk door exploitatie van de sportaccommodaties onder te brengen bij een bestaande commerciële exploitant. Wij verwachten dat met name de exploitatie van nieuwe sportaccommodaties en zwembaden zullen worden ondergebracht bij de bestaande commerciële exploitanten. Het is overigens ook mogelijk om samen te werken met een commerciële exploitant. Met het stellen van goede kaders en uitgangspunten kan het ideale besparings- en uitvoeringsmodel worden georganiseerd. U kunt de exploitatie onderbrengen bij een commerciële exploitant en het gebouw, de inventaris en het personeel al dan niet tegen vergoeding aan de commerciële exploitant ter beschikking stellen.

3. Afrondend

Uiteraard zijn nog meer vormen van commerciële exploitatie denkbaar. Wij hebben voor u de modellen compleet uitgewerkt op het fiscaal platform Taxnavigator. Wilt u een toelichting? Kom dan bijvoorbeeld naar een van de cursussen die wij met Fiscaal Vanmorgen organiseren.


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.