Nieuws

SPUK termijn/model SPUK/model prijssubsidie

Geplaatst: 06 november 2018
Kenmerk: 2018.04801

SPUK termijn/model SPUK/model prijssubsidie

De redactie van Taxnavigator ontving van meerdere abonnees onderstaand bericht. Uiterste aanleverdatum voor het indienen van aanvraag voor de SPUK-regeling is verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019.

Wij nemen aan dat de komende tijd verder wordt gewerkt aan het uitwerken en stroomlijnen van de vragen en antwoorden die zijn verstrekt door DUS-I over de SPUK.

De verschuiving van de termijn biedt partijen ook de mogelijk om een zogenoemd SPUK-model te implementeren. Bij een zogenoemd SPUK-model worden de sportaccommodaties voor rekening en risico van de gemeente geëxploiteerd.   

Veel stichtingen oriënteren zich op hun btw-positie. Het model-SPUK kan vanuit financieel perspectief interessant zijn. De subsidieregeling voor gemeenten c.q. de SPUK voor gemeenten heeft een ruimere werking dan subsidieregeling voor amateursportorganisaties. SPUK betreft alle kosten btw. Ook kosten op btw van elektriciteit, gas, schoonmaak etc. De subsidieregeling voor amateursportorganisaties (stichting/sportbedrijven) vergoed deze kosten niet. 

1. Model SPUK 

Uitwerking model-SPUK:  

 1. De gemeente en stichting/sportbedrijf beëindigen de huur van de sportaccommodaties.
 2. De gemeente geeft gelegenheid tot sportbeoefening c.q. exploiteert de sportaccommodaties.
 3. De gemeente heeft geen winstoogmerk en de dienstverlening inzake het geven van gelegenheid tot sport is vrijgesteld van de heffing van btw.
 4. De gemeente kan btw op de kosten niet in aftrek nemen op de btw-aangifte.
 5. De gemeente claimt de kosten van btw bij SPUK.
 6. De gemeente geeft de stichting/sportbedrijf de opdracht om voor rekening en risico van de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties te exploiteren.
 7. De stichting stuurt voor haar werkzaamheden al dan niet een factuur met btw. 
 8. De gemeente exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties voor eigen rekening en risico.
 9. De gemeente kan de btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties claimen bij het Sportcompensatiefonds c.q. de Spuk voor zover recht op subsidie bestaat. Dit geldt ook voor de btw die de stichting factureert aan de gemeente.
 10. De stichting heeft recht op aftrek van btw als de stichting met btw belaste diensten aan de gemeente factureert.
 11. Stichting kan kosten namens c.q. voor rekening en risico van de gemeente maken. Factuur moet aan gemeente worden uitgereikt. Gemeente kan btw op kosten claimen bij SPUK.
 12. Stichting kan kosten voor eigen rekening en risico maken. Stichting neemt btw op kosten in aftrek. Stichting factureert btw aan gemeente. Gemeente claimt betaalde btw bij SPUK.  
 13. Om claim van btw bij SPUK te beperken kan gemeente personeel in dienst van de gemeente en machines van de gemeente om niet ter beschikking stellen c.q. als subsidie in natura ter beschikken aan exploitant c.q. BV. De kosten die BV bij gemeente in rekening brengt en daarmee de btw dalen. Gevolg minder hoge claim bij SPUK omdat minder geld wordt rond gepompt.    

Voor meer informatie en tekening van het model SPUK: klik hier

2. Mail Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Geachte heer, mevrouw,  

Met mijn mail van 15 oktober jl. heb ik u geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een uitkering onder de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Zoals bekend dient deze ter compensatie voor het per 1 januari 2019 vervallen van de mogelijkheid tot aftrek van BTW op investeringen in sportaccommodaties en activiteiten.

Hierbij informeer ik u graag over een wijziging van de uiterste aanleverdatum voor aanvragen voor de SPUK-regeling. Deze is verschoven van 30 november 2018 naar 30 april 2019. Basis voor dit besluit zijn signalen dat verschillende gemeenten niet in staat zouden zijn om een complete of correcte aanvraag voor 1 december in te dienen.

In de tussenliggende periode kunt u uw vragen naar ons blijven mailen en publiceren wij die zo nodig als Vraag en Antwoord op onze website.

Een officiële aankondiging van dit besluit wordt voor eind november gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat onder meer om een wijziging van het huidige artikel 7.2. Inhoudelijke wijzigingen van de regeling zijn niet voorzien.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

3. Model Prijssubsidie

In dit model verstrekt de gemeente geen subsidie aan het sportbedrijf. De gemeente vergoedt een deel van de kosten van het sporten.

Uitwerking model prijssubsidie:

 1. Het sportbedrijf heeft een winstoogmerk. Overschotten worden gerealiseerd en uitgekeerd aan aandeelhouders of leden.
 2. De gemeente verstrekt een prijssubsidie aan de sportverenigingen en de onderwijsinstellingen zodat sport betaalbaar blijft.
 3. Door het verstrekken van een prijssubsidie betaalt de gemeente een deel van de vergoeding die aan de sportverenigingen en onderwijsinstellingen in rekening wordt gebracht.
 4. De prijssubsidie is belast met 9% btw (2019) en wordt rechtstreeks betaalt aan het sportbedrijf.
 5. De gemeente kan ook subsidies verstrekken aan de sportverenigingen en de onderwijsinstellingen die de subsidies gebruiken voor het betalen van de vergoeding die het sportbedrijf hen berekent. Ook in deze variant wordt de subsidie per saldo met 9% btw belast in 2019.
 6. Het sportbedrijf behaalt overschotten en realiseert winst. De winst ontstaat door het ontvangen van vergoedingen.
 7. Een prijssubsidie maakt volgens artikel 73 van de btw-richtlijn onderdeel uit van de vergoeding en is belast met btw.
 8. De gemeente kan de btw op de prijssubsidie niet aftrekken op de btw-aangifte of compenseren bij het BTW-compensatiefonds.
 9. Is het sportbedrijf ondergebracht in een BV (besloten vennootschap) waarvan de gemeente de aandelen houdt dan bestaat het gevaar van een fiscale eenheid btw.
 10. Het gevaar van een fiscale eenheid btw kan worden weggenomen door de aandelen over te dragen aan een stichting. Niet de gemeente houdt de aandelen maar een stichting. Alsdan is geen sprake van financiële en organisatorische verwevenheid.

4. Afrondend

Taxnavigator adviseert partijen om de verschillende modellen door te rekenen. Op de fiscale kennisbank Taxnavigator treft u meer informatie aan.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.