Nieuws

Sport: compensatieregeling; Sport-BV

Geplaatst: 30 juni 2018
Kenmerk: 2018.04211

Sport: compensatieregeling; Sport-BV

Veel gemeenten hebben de afgelopen tijd de VSG-bijeenkomsten bezocht. Wij hebben van verschillende abonnees terugkoppeling ontvangen.

De compensatieregeling Sport is nog niet gepubliceerd. Zoals wij hebben begrepen volgt publicatie waarschijnlijk medio juli 2018. Veel gemeenten hebben de afgelopen tijd de VSG-bijeenkomsten bezocht. Wij hebben van verschillende abonnees terugkoppeling ontvangen.

1. Compensatieregeling of toch een Sport-BV

Bij een aantal gemeenten leeft het gevoel dat de compensatieregeling de kosten van btw c.q. de btw-schade niet in zijn geheel zal dekken. Een belangrijk punt betreft hierbij dat het Sportcompensatiefonds een plafond kent. Overschrijding van het plafond leidt tot een korting.

De gemeenten overwegen een commercieel sportbedrijf op te richten. Het btw-regime van een commercieel sportbedrijf is gebaseerd op Europese btw-regelgeving. Het is een bekend gegeven dat het lastig is om Europese btw-regelgeving te wijzigen. Nationale regelgeving kan eenvoudig worden gewijzigd of worden ingetrokken. Een bijkomend voordeel is dat bij commerciële exploitatie van sportaccommodaties minder door gemeenten wordt geclaimd bij de SPUK. 

Overigens kunnen bij Sport-BV wel aanbestedingsregels aan de orde komen! 

2. Fiscale eenheid btw

Wij hebben van abonnees ook enkele adviezen ontvangen over het oprichten van een commercieel sportbedrijf. In de adviezen wordt slechts zijdelings gewaarschuwd voor het ontstaan van een btw-fiscale eenheid. Dit gevaar is volgens Taxnavigator heel reëel.

Voor het ontstaan van een fiscale eenheid tussen een gemeente en het commerciële sportbedrijf c.q. Sport-BV moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De gemeente en het commerciële sportbedrijf c.q. Sport-BV moeten beide btw-ondernemer zijn hoewel dat vereiste ook al weer door het Hof van Justitie is genuanceerd en het maar de vraag is of dit vereiste nog actueel is.

Tussen de gemeente en Sport-BV moet financiële verwevenheid bestaan. Als de gemeente alle aandelen houdt of althans meer dan 50% van de aandelen houdt is sprake van financiële verwevenheid. Uit de financiële verwevenheid volgt de organisatorische verwevenheid. De aandeelhouder benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. Als Sport-BV de gemeentelijke sportaccommodaties exploiteert is sprake van economische verwevenheid. Taxnavigator adviseert om een nieuwe stichting op te richten die de aandelen gaat houden van Sport-BV.     

Een btw-fiscale eenheid ontstaat pas als de Belastingdienst ter zake een beschikking heeft genomen.

Artikel 7, lid 4 vermeldt: “Natuurlijke personen en lichamen in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die op grond van het bepaalde in dit artikel ondernemer zijn en die in Nederland wonen of zijn gevestigd dan wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven, dat zij een eenheid vormen, worden, al dan niet op verzoek van één of meer van deze natuurlijke personen of lichamen, bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur als één ondernemer aangemerkt en wel met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de inspecteur die beschikking heeft afgegeven. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter zake van de vorming, wijziging en beëindiging van de fiscale eenheid”.

3. Winstoogmerk  

Na de wetswijziging blijft het geven van gelegenheid tot sportbeoefening belast met btw als de exploitant c.q. Sport-BV een winstoogmerk heeft. Over het winstoogmerk bestaat nog veel onduidelijkheid. Uit de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak (Kennemer Golf & Country) kan worden afgeleid dat een winstoogmerk aanwezig is als overschotten worden behaald en de overschotten worden uitgekeerd aan de leden. Veel commerciële exploitanten behalen alleen overschotten doordat de exploitatie van de sportaccommodaties met subsidies wordt ondersteund.   

4. Inventarisatie  

Voor een goed advies is een overzicht van de feiten belangrijk. Wij adviseren gemeenten om te starten met de inventarisatie.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.