Nieuws

Schadeloostelling inzake aanpassing btw-regelgeving Sport

Geplaatst: 13 januari 2018
Kenmerk: 2018.03564

Schadeloostelling inzake aanpassing btw-regelgeving Sport

Het Ministerie van Financiën neemt het standpunt in dat de Nederlandse btw-sportvrijstelling moet worden uitgebreid. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening moet worden vrijgesteld van de heffing van btw volgens het Ministerie van Financiën. 

Kosten door uitbreiding btw-sportvrijstelling 

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft grote financiële gevolgen voor gemeenten. Aan de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling zijn voor gemeenten veel uitvoeringskosten verbonden. Zo moeten bijvoorbeeld overeenkomsten met sportverenigingen worden aangepast. De administratie van de gemeente moet worden gewijzigd. Echter ook het mengpercentage wijzigt in nadelige zin voor gemeenten. Het kostprijsverhogende element van het mengpercentage stijgt. Ontvangen de Nederlandse gemeenten wel voldoende financiële compensatie?

Europese Commissie 

Het Ministerie van Financiën heeft tot op heden nog geen documenten van de Europese Commissie gepubliceerd waaruit blijkt dat Nederland de btw-regelgeving inzake sport inderdaad moet aanpassen. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat meer inzicht wordt gegeven in de correspondentie met de Europese Commissie. Naar verluid heeft de Europese Commissie een dusdanige hoeveelheid aan complexe fiscale dossiers in behandeling dat de Nederlandse btw-regelgeving inzake sport op dit moment (wat) minder prioriteit heeft.  

Hof van Justitie 

Is de Nederlandse wetgeving overigens wel in strijd met Europese btw-regelgeving? Wist u dat Nederland zich in het verleden vaak heeft verzet tegen standpunten van de Europese Commissie en daarbij keer op keer door het Hof van Justitie in het gelijk is gesteld. Wij verwijzen naar onder andere naar het arrest van het Hof van Justitie van 25 maart 2010 in zaak C-79/09 (Commissie/Nederland) en de uitspraak van het Hof van Justitie van 12 september 2000 in zaak C-408/97 (Commissie/Nederland). Waarom wordt in overleg met de Europese Commissie niet aangestuurd op een oordeel van het Hof van Justitie?

Volledige schadeloosstelling 

Het uitgangspunt is dat de Nederlandse gemeenten volledig schadeloos worden gesteld. Wij adviseren de Nederlandse gemeenten dan ook om hun schade nauwkeurig te berekenen en hun rechten veilig te stellen. Wij zullen u in de volgende nieuwsbrieven belangrijke handreikingen aanreiken waarom u de omvang van de financiële schade voor uw gemeente kunt berekenen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.