Nieuws

Schoolmodel gemeente Zwijndrecht

Geplaatst: 20 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04755

Schoolmodel gemeente Zwijndrecht

Op 19 oktober 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Zwijndrecht. 

1. Feiten

De gemeente Zwijndrecht (hierna ook: de gemeente) heeft op eigen grond een Lokaal Onderwijscentrum (LOC) laten bouwen. De stichtingskosten van het LOC bedragen ongeveer € 16.000.000 exclusief btw. De gemeente heeft het LOC voor € 4.000.000 exclusief btw verkocht en geleverd aan een stichting. De stichting verhuurt onderdelen van het LOC aan het regionaal opleidingscentrum en aan twee onderwijsinstellingen die voortgezet onderwijs verzorgen. De stichting heeft de koopsom voor de aankoop van het LOC geleend bij een bank. De gemeente heeft de btw op de bouwkosten teruggevraagd op de btw-aangifte en heeft btw voldaan over de koopprijs van € 4.000.000. In geschil is of de gemeente recht heeft op teruggaaf van btw.

2. Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 30 mei 2016 met nummer SGR 15/5982, dat de gemeente als btw-ondernemer onder bezwarende titel een schoolgebouw heeft verkocht en geleverd. Volgens de rechtbank is geen sprake van een schijnhandeling en ook geen sprake van misbruik van recht. De gemeente heeft volgens de rechtbank recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op de btw-aangifte.

3. Gerechtshof Den Haag

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 25 april 2017 met nummer BK-16/00314 dat de gemeente weliswaar een vergoeding heeft ontvangen maar dat de gemeente niet als btw-ondernemer een levering op de algemene markt voor onroerende zaken heeft verricht. De gemeente heeft volgens het Gerechtshof geen activiteiten ondernomen die een ontwikkelaar zou hebben verricht om zijn product te verkopen. De gemeente heeft voorts op grond van de Wvo de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor onderwijshuisvesting van instellingen op het gebied van het voortgezet onderwijs. De levering van het schoolgebouw als het LOC zou volgens het Gerechtshof door onafhankelijk van elkaar opererende marktpartijen niet onder dezelfde omstandigheden hebben plaatsgevonden. Een willekeurige derde zou het schoolgebouw nimmer voor de overeengekomen prijs hebben geleverd. Het vereiste rechtstreeks verband tussen levering van het schoolgebouw als zodanig en de vergoeding ontbreekt. Volgens het Gerechtshof heeft de gemeente geen recht op teruggaaf van btw. 

4. Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelt dat de verkoop en levering van de sporthal voor de heffing van btw afzonderlijk in aanmerking moet worden genomen. De gemeente heeft ter zake van de verkoop en levering van de sporthal als btw-ondernemer gehandeld. De gemeente heeft de sporthal onder bezwarende titel geleverd als btw-ondernemer. De levering is belast met btw en de gemeente heeft recht op teruggaaf van btw op de kosten. Het Gerechtshof Amsterdam moet de zaak verder afhandelen.  

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.