Nieuws

Herzieningstermijn sportaccommodaties

Geplaatst: 04 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04385

Herzieningstermijn sportaccommodaties

Bij de compensatieregeling-Sport hoort volgens Taxnavigator ook duidelijkheid te worden gegeven over de toepassing van de btw-herzieningsregels. 

1. BTW-herzieningsregels 

De compensatieregeling-Sport zijn gepubliceerd. Over de toepassing van de btw-herzieningsregels is nog niets bekend. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling gaan de btw-herzieningsregels spelen. De activiteit die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sport is niet meer belast met btw maar wordt btw-vrijgesteld. 

Als gemeenten sporthallen, gymnastiekzalen en kleed/was accommodaties (laten) bouwen dan krijgen gemeenten de btw op de kosten van de bouw terug van de Belastingdienst voor zover de objecten door de gemeente worden gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties. De teruggaaf van btw is niet definitief. De gemeente moet de sporthal, gymnastiekzaak en kleed/was accommodatie gedurende btw-herzieningstermijn blijven gebruiken voor het verrichten van met btw belaste prestaties. De btw-herzieningstermijn voor onroerende zaken bedraagt het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Wordt de sporthal, gymnastiekzaak of kleed/was accommodatie gedurende de btw-herzieningstermijn niet meer gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties maar voor btw-vrijgestelde prestaties dan wordt de in aftrek genomen btw herzien. De herziening van btw vindt ieder herzieningsjaar plaats voor 10% van de btw op de bouwkosten. 

De btw-herzieningsregels gelden ook voor kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden betreffen volgens de Hoge Raad een bouwwerk. De btw-herzieningsregels gelden niet voor grasvelden. Grasvelden zijn geen bouwwerk. 

De btw-herzieningsregels gelden ook voor roerende zaken. De btw-herzieningstermijn voor roerende zaken bedraagt het jaar van ingebruikneming en de volgende vier boekjaren. 

3. Compensatieregeling 

Veelal wordt aangenomen dat in het kader van de overgangsregeling kan worden afgezien van toepassing van de herziening van btw bij de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. 

4. Europees recht

De btw-herzieningsregels zijn gebaseerd op Europese btw-regelgeving. Het is volgens Taxnavigator maar zeer de vraag of het Ministerie van Financiën zomaar kan besluiten dat de btw-herzieningsregels niet behoeven te worden toegepast. 

5. Herziening dan uitbreiding compensatieregelingen

Kan daadwerkelijk worden afgezien van de herziening van btw? Als de btw-herzieningsregels toch gelden dan moeten de compensatieregelingen-Sport volgens Taxnavigator worden uitgebreid. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.