Nieuws

Voortgang: procedure inzake begraafplaatsen.

Geplaatst: 24 maart 2018
Kenmerk: 2018.03802

Voortgang: procedure inzake begraafplaatsen.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 maart 2018 uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Krimpen aan den IJssel over het recht op compensatie van btw inzake de aanleg en exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen. De procedure wordt verzorgd door Deloitte.  

Volledig recht op compensatie van btw 

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in zijn uitspraak van 16 maart 2018, nr. BK-17/00742, dat de gemeente bij de exploitatie van begraafplaatsen handelt als overheid en dat de gemeente de btw op de kosten inzake de aanleg en exploitatie van de begraafplaatsen volledig kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. 

Gemeente handelt als overheid 

Het Gerechtshof oordeelt dat de gemeente handelt in het kader van het voor haar geldend juridisch regime. Het Gerechtshof verwijst naar de taken en verplichtingen die de nationale wetgever heeft opgedragen en de publiekrechtelijke regels die bij de uitvoering van de activiteit in acht moeten worden genomen. Het Gerechtshof verwijst naar de Wet op de lijkbezorging die gemeenten verplicht voor zich of met een of meer andere gemeenten tenminste een gemeentelijke begraafplaats (te hebben) tenzij Gedeputeerde Staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend. 

Geen concurrentieverstoring 

Van concurrentieverstoring is volgens het Gerechtshof geen sprake. De belastinginspecteur heeft volgens het Gerechtshof ook geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die een dergelijke verstoring van de mededinging aannemelijk maken. 

Uitsluitingsgrond BTW-compensatiefonds niet van toepassing 

Een specifieke uitsluiting van het recht op compensatie van btw is volgens het Gerechtshof niet van toepassing. De diensten die bestaan uit de aanleg, het onderhoud en de inrichting van begraafplaatsen en het verlenen van grafrechten zijn volgens het Gerechtshof formeel op grond van de Wet op de omzetbelasting niet vrijgesteld. Dat de diensten in het kader van de uitvoering van de Wet op de omzetbelasting en het kenbare beleid van de Wet op de omzetbelasting wel worden vrijgesteld van de heffing van btw doet aan de conclusie niet af.  

Verder verloop procedure 

De Belastingdienst zal naar alle waarschijnlijkheid beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.

Gemeentelijke praktijk

Tijdvak 2013 tot en met 2017. Gemeenten kunnen over het tijdvak 2013 tot en met 2017 om nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds verzoeken. Als de Belastingdienst in cassatie gaat zal de Belastingdienst de verzoeken om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds afwijzen of aanhouden. Het is van belang uw rechten voor 2013 veilig te stellen. U heeft tot en met 31 december 2018 de mogelijkheid om het recht op compensatie voor 2013 veilig te stellen. Wij zullen u daarvan tijdig op de hoogte stellen.  

Tijdvak 2012. Heeft uw gemeente voor het jaar 2012 gevraagd om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds vanwege het recht op compensatie van btw op de kosten van re-integratie dan kunt u de onderhavige procedure over het recht op compensatie van btw over 2012 ook nog inbrengen. Uw gemeente heeft immers om een nieuwe beschikking voor het jaar 2012 verzocht en niet om een bepaalde teruggaaf verzocht zoals bij de Wet op de omzetbelasting het geval is.  

Mogelijk gaat deze procedure nog enige tijd lopen. Wij adviseren gemeenten om met de Belastingdienst in overleg te treden over het veilig stellen van de rechten van uw gemeente. 

Dit bericht is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels. De heer Swinkels is werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht en belastingadviseur. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.