Nieuws

Documenten SPUK

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04740

Documenten SPUK

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zijn documenten over Regeling specifieke uitkering sport gepubliceerd. 

U kunt op de vraag of het antwoord gaan staan en eenvoudig doorklikken! 

Wat wordt er verstaan onder exploitatielasten?

Werkzaamheden (arbeid) direct gerelateerd aan het creëren en faciliteren van sportaanbod op sportaccommodaties, verricht tegen ...

Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten.  In dit ...

Door verruiming van de btw-vrijstelling verandert het zogenaamde mengpercentage. Onder welke kostenpost kan ik het financiële nadeel dat hierdoor ontstaat opnemen?

U kunt dit nadeel opnemen bij Overige kosten. U moet aantonen hoe u dit bedrag heeft berekend en dat het gaat om een verandering ...

Kan een besteding voor een activiteit waarbij feitelijk geen btw-schade is ten opzichte van vorig jaar (bijv. toen al vrije verhuur van een sportaccommodatie aan een vrijgestelde huurder) worden opgenomen in de begroting?

Ja, de btw positie in het verleden is niet relevant voor de aanvraag tot specifieke uitkering.

De looptijd van de regeling is vijf jaar. Vervalt daarna ook de verplichting van de btw-vrijstelling?

Nee, de btw-vrijstelling vloeit voort uit de Wet op de omzetbelasting 1968.

De regeling gaat uit van een btw-vrijstelling van 10 jaar. Wat als de accommodatie in deze periode een andere bestemming krijgt of belast verhuurd kan worden aan een commerciële huurder?

Als door een wijziging niet meer (helemaal) wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling, dan moet dit worden gemeld. Dit kan ...

Moet een gemeente voor de sportaangelegenheden btw-plichtig zijn (Sportbesluit) of zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nee, gemeenten moeten voldoen aan voorwaarden van de specifieke uitkering. Hoe voorheen de btw-positie was, is voor het kunnen ...

Als een accommodatie wordt verhuurd aan een huurder die commercieel gelegenheid geeft tot sportbeoefening, valt dit dan ook onder de regeling?

Nee, de huurder valt dan niet onder de sportvrijstelling en kan de voorbelasting gewoon volgens de normale regels in aftrek ...

Komen Multifunctionele Accommodaties ook in aanmerking voor de regeling?

Investeringen ten bate van de sport komen in aanmerking. De plaats waar de sportactiviteiten plaatsvinden (bijv. een ...

Komen indirect aan sport gerelateerde uitgaven ook in aanmerking voor de specifieke uitkering?

Ja, bij het opvoeren van de uitgaven moet u inschatten welk deel betrekking heeft  op sport. Dat deel mag u  opvoeren op de ...

Is er een onder- of bovengrens voor de aanvraag van de uitkering?

Nee, er worden geen voorwaarden gesteld aan de hoogte van de uitkering die u aanvraagt. Wel bedraagt de uitkering ten hoogste ...

Vormen de begrotingsposten zoals opgenomen in de begroting 2019 de basis voor de aanvraag?

Ja, de aanvraag werkt met kostencategorieën die de meeste gemeenten nu ook hanteren.

Is er een voorbeeldversie van het aanvraagformulier beschikbaar?

Nee, er is geen voorbeeldversie. Gemeenten ontvangen op 15 oktober een link naar het online aanvraagformulier.

Klopt het dat het beter is een (te) hoge aanvraag te doen, omdat de uitkering alleen naar beneden kan worden bijgesteld en niet naar boven?

Het klopt dat een aanvraag in beginsel niet kan worden opgehoogd als blijkt dat er meer kosten zijn gemaakt. Er zijn echter ...

De uitkering is 17,5% van de bedragen inclusief btw. Maar de begroting wordt nog opgesteld exclusief btw. Hoe te handelen?

In het formulier voert u de bedragen inclusief btw op.

Door een gemeentelijk herindeling en de gemeenteraadsverkiezingen wordt de begroting pas in 2019 vastgesteld. Hoe te handelen?

In deze situatie worden de cijfers van de afzonderlijke gemeentes aangeleverd in een gezamenlijke aanvraag.

Kan een juridisch zelfstandig publiekrechtelijk lichaam zoals een gemeenschappelijke regeling (GR) ook een uitkering aanvragen?

Nee, een gemeentelijke regeling is niet hetzelfde als een ‘gemeente’ zoals bedoeld in art.2 en kan daarom geen uitkering ...

Naar wie wordt de mail met de link naar het aanvraagformulier gestuurd?

De mail wordt enkel gestuurd naar de vaste SISA-contactpersonen binnen de gemeenten. Controleer daarom of deze gegevens nog ...

Vinden de btw-herzieningsregels toepassing op bestaande onroerende zaken of komt er een overgangsregeling?

Er komt een overgangsregeling. Deze is opgenomen in artikel XXV van het Belastingplan 2019. Het Belastingplan is op Prinsjesdag ...

Is deze regeling eenmalig, of kunnen gemeenten jaarlijks een uitkering aanvragen?

Gemeenten kunnen in elk geval tot 2023 jaarlijks aanvragen. Op basis van een tussentijdse evaluatie wordt gekeken of de regeling ...

Hoe hoog wordt de uitkering als de aanvragen samen boven het plafond van € 152 miljoen uitkomen?

In dat geval wordt het bedrag naar rato gelijkelijk verdeeld. Iedere gemeente krijgt dan een percentage van de oorspronkelijke ...


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.