Nieuws

BTW-transparantiemethode

Geplaatst: 27 januari 2018
Kenmerk: 2018.03600

BTW-transparantiemethode

In dit artikel besteden wij aandacht aan de btw-transparantiemethode. In de praktijk blijkt (te) vaak dat de btw-transparantiemethode niet wordt of niet kan worden toegepast. Bijgaand een korte update.

1. BTW-transparantiemethode

In onderdeel 3.2. van het Besluit van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M, is de zogenoemde btw-transparantiemethode opgenomen. Uitbreiding van de btw-transparantiemethode is gewenst. Gemeenten kunnen btw op kosten die zijn gemaakt voor overheidsactiviteiten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Gaat de gemeente ter zake van overheidsactiviteiten samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (hierna ook: GR) dan vormt de btw een aandachtspunt. Als de GR met btw belaste diensten verleent aan de deelnemende gemeenten dan kan de GR de btw op de kosten terugvragen c.q. verrekenen via de btw-aangifte. De GR factureert btw die gemeente geheel of gedeeltelijk kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds, terugvragen op de btw-aangifte of kostprijsverhogend is.

Past de GR de btw-koepelvrijstelling toe dan brengt de GR voor haar prestaties geen btw in rekening. De dienstverlening is vrijgesteld van de heffing van btw. De GR kan geen btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds of verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. De btw op de kosten is een kostenpost. Samenwerken leidt tot extra kosten aan btw. De Staatssecretaris van Financiën heeft een oplossing bedacht. De GR kan de btw op de kosten onder voorwaarden doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen de doorgeschoven btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

2. Dooschuif-btw

In de praktijk blijkt dat er nog steeds zijn die de btw-tranparantiemethode niet toepassen en geen btw op de kosten doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Meestal betreft het wat meer informele vormen van samenwerkingen die worden bekostigd met financiële bijdragen of subsidies. De financiële bijdrage wordt soms per brief geïnd en niet via een factuur. De samenwerking blijft daardoor onder de btw-rader. Via een aanvullende declaratie kan de btw op kosten voor het tijdvak vanaf 1 januari 2013 tot heden worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. 

3. Uitbreiding btw-transparantiemethode gewenst

De btw-transparantiemethode geldt ook met betrekking tot rechtspersonen voor zover deze niet als btw-ondernemer worden aangemerkt. Voorwaarde is dat uitsluitend één compensatiegerechtigd lichaam onmiddellijk aandeelhouder, deelnemer of lid is; of de bestuurders uitsluitend door één compensatiegerechtigd lichaam onmiddellijk worden benoemd en ontslagen; en waarvan, in beide gevallen, het vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking van het compensatiegerechtigde lichaam komt.

Een vereniging van eigenaren waarvan ook niet compensatiegerechtigde lichamen lid zijn kan dus geen btw-doorschuiven terwijl een vereniging van eigenaren met waarvan uitsluitend compensatiegerechtigde lichamen wel de btw kan doorschuiven. Wij zien een ontwikkeling dat gemeenten steeds meer gaan samenwerken en meerdere maatschappelijke activiteiten van verschillende aanbieders in één gebouw worden ondergebracht. De btw gaat in een dergelijk model een kostenpost vormen.

4. Discretionaire bevoegdheid belastinginspecteur 

Een oplossing zou kunnen zijn dat de belastinginspecteur een discretionaire bevoegdheid krijgt om de btw-transparantiemethode ook toe te staan als zulks vanuit oogpunt van gelijkheid en belastingneutraliteit is gewenst.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator