Nieuws

Belastingrente

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04732

Belastingrente

De Staatssecretaris van Financiën wijst het verzoek van gemeente X om toepassing van hardheidsclausule inzake verschuldigdheid belastingrente af.

1. Achtergrond 

Een gemeente heeft met betrekking tot de ontwikkeling van een bestemmingsplan teveel btw op de aangifte in aftrek genomen en te weinig btw gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente moet in aftrek genomen btw terugbetalen aan de Belastingdienst en heeft recht op een extra financiële bijdrage van btw uit het BTW-compensatiefonds. In feite treedt alleen verschuiving op. De gemeente moet btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Ter zake wordt belastingrente in rekening gebracht. De gemeente heeft recht op een aanvullende bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Over de aanvullende bijdrage uit het BTW-compensatiefonds wordt geen rente vergoed. Per saldo lijdt de gemeente een (fors) rentenadeel.

2. Hardheidsclausule 

De gemeente doet een beroep op de zogenoemde Hardheidsclausule uit artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna ook: AWR). De hardheidsclausule betreft een speciale bevoegdheid van de Staatssecretaris van Financiën om een oplossing te treffen bij onbillijkheden van overwegende aard.

3. Standpunt Staatssecretaris van Financiën 

Toepassing van de hardheidsclausule is volgens de Staatssecretaris van Financiën alleen mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen. De hardheidsclausule is volgens hem met name van toepassing als een onbillijkheid van overwegende aard aan de orde is die bij het tot stand komen van de wet niet is voorzien. Met betrekking tot de belastingrente heeft de wetgever de situatie inzake belastingrente onderkend.

De wetgever heeft in de artikelen 30h, artikel 30ha AWR en artikel 9, vijfde lid van de Wet op het BTW-compensatiefonds bewust gekozen om het verzuim als grondslag te nemen voor de te betalen of te ontvangen belastingrente. De systematiek sluit aan bij de regeling voor verzuimrente van de AWR. Dit betekent dat alleen belastingrente in rekening wordt gebracht of wordt vergoed als sprake is van een verzuim. De belastingrente wordt dan berekend over de verzuimperiode. Compenseren van economisch voor- of nadeel speelt bij de verschuldigdheid van belastingrente geen bepalende rol. Door de wetgever is aanvaard dat een verschil met het berekenen en vergoeden van belastingrente kan leiden. Van een onbillijkheid van overwegende aard die bij het tot stand komen van de wet niet is voorzien is geen sprake.

Bron: Brief Ministerie van Financiën met kenmerk 2018-00000XXXXX

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.