Nieuws

Wijziging Besluit Administratieve en factureringsverplichtingen

Geplaatst: 08 november 2017
Kenmerk: 2017.03297

Wijziging Besluit Administratieve en factureringsverplichtingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn Besluit van 10 oktober 2017 met nummer nr. BLKB2017/7366, het Besluit inzake administratieve en factureringsverplichtingen van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M, gewijzigd.

In artikel 1, lid 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds is bepaald dat de begrippen uit de Wet op het BTW-compensatiefonds die zijn ontleend aan de Wet op de omzetbelasting 1968 dezelfde betekenis hebben als de begrippen in de regelgeving betreffende de Wet op de omzetbelasting is opgenomen. Volgens Taxnavigator geldt het Besluit ook met betrekking tot het BTW-compensatiefonds.  

Besluit inzake administratieve en factureringsverplichtingen van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M

De Staatssecretaris beschrijft in onderdeel 3 van het Besluit van 6 december 2014 het belang van de factuur en de van toepassing zijnde factureringsregels. In onderdeel 3.2.3. van het Besluit gaat hij in op de fiscale aspecten die spelen als de afnemer of een derde de factuur namens de gemeente uitreikt. Ook beschrijft de Staatssecretaris uitgebreid wat een factuur kan zijn en aan welke eisen de factuur (volgens hem) moet voldoen. In onderdeel 3.3.6. van het Besluit van 6 december 2014 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vereenvoudigde factuur. Gebreken in de factuur hoeven volgens onderdeel 3.3.7. het recht op aftrek van btw of het recht op teruggaaf van btw niet te blokkeren. In onderdeel 3.4. wordt uitgebreid aandacht besteed aan de btw-aspecten van het elektronisch factureren en het bewaren van (elektronische) facturen. De Staatssecretaris beschrijft in onderdeel 3.5. uitgebreid hoe onterecht of teveel gefactureerde btw moet worden gecorrigeerd.   

Besluit van 10 oktober 2017  

De belangrijkste wijzigingen voor de gemeentelijke praktijk zijn:

1. Formele vereisten

Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt in het besluit vastgelegd dat het recht op aftrek van btw niet kan worden geweigerd, indien de facturen niet voldoen aan alle formele vereisten. Voorwaarde is wel dat alle gegevens voorhanden zijn die nodig zijn om na te gaan of aan alle materiële voorwaarden wordt voldaan.

De aftrek van btw wordt alsnog geweigerd als:

  • a. degene die de factuur heeft uitgereikt de daarop vermelde btw of enige andere in verband met de prestatie verschuldigde belasting geheel of gedeeltelijk niet heeft voldaan, terwijl degene die de factuur heeft ontvangen dat wist of redelijkerwijze moest vermoeden en daarvan direct profijt heeft gehad dan wel invloed heeft gehad op het fiscaal laakbare handelen van degene die de factuur heeft uitgereikt; of

  • b. het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en strekking van de desbetreffende wettelijke bepalingen zou worden miskend als de aftrek van de btw zou worden toegestaan.

2. OV-chipkaart  

De Staatssecretaris keurt goed dat transactieoverzichten van reizen die gemaakt zijn met gebruikmaking van een OV-chipkaart worden beschouwd als vervoersbewijzen voor de btw, waardoor zij gezien kunnen worden als op de voorgeschreven wijze opgemaakte facturen.

In het Besluit wordt vermeld:

Voor het vervoer van personen per openbare vervoermiddelen of taxi wordt het vervoerbewijs aangemerkt als factuur (artikel 35a van de wet jo. artikel 33, eerste lid, onderdeel a, van de beschikking). Met de invoering van de OV-chipkaart (en vergelijkbare kaarten waarmee op saldo kan worden gereisd) zijn echter de fysieke vervoersbewijzen voor een groot deel verdwenen. Op grond van artikel 63 AWR keur ik het volgende goed.  

Goedkeuring

Ik keur goed dat de transactieoverzichten van reizen die met gebruikmaking van een OV-chipkaart (en vergelijkbare kaarten waarmee op saldo kan worden gereisd) zijn gemaakt, worden aangemerkt als vervoerbewijzen als bedoeld in artikel 33, eerste lid, onderdeel a, van de beschikking.  

Voorwaarden

Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden. Op een transactieoverzicht dient tenminste te worden vermeld:  

  • – de datum van uitreiking;

  • – de identiteit van de presterende ondernemer;

  • – de datum waarop de vervoersdiensten zijn verricht;

  • – het afgelegde traject; en

  • – het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan het btw-bedrag kan worden berekend. Dit kan bijvoorbeeld door vermelding van de totaalprijs inclusief 6% btw.

3. Verrekening huurtermijnen

Bij de verrekening van de huurtermijnen blijven de oorspronkelijke facturen en de btw-voldoening door de oude eigenaar/verhuurder in stand. Er is geen sprake van vermindering van de huurtermijnen, maar van de onderlinge verrekening van de huuropbrengst.

In het Besluit wordt vermeld:

"Bij de verrekening van de huurtermijnen blijven de oorspronkelijke facturen en de btw-voldoening door de oude eigenaar/verhuurder in stand. Er is geen sprake van vermindering van de huurtermijnen, maar van de onderlinge verrekening van de huuropbrengst. Om die reden blijft bij de oude eigenaar/verhuurder herziening achterwege van de belasting die hij heeft voldaan over de huurtermijnen die hij heeft ontvangen na de levering van de onroerende zaak. De oude eigenaar/verhuurder heeft voor de belasting die hij heeft voldaan over de (delen van de) huurtermijnen die hij in het kader van de verrekening aan de nieuwe eigenaar/verhuurder heeft doen toekomen, geen recht op teruggaaf op grond van artikel 29, eerste lid, van de wet".

4. Meerdere prestaties op één factuur

Het wordt mogelijk om de prestaties van meerdere ondernemers te vermelden op één factuur. Een bescheid waarop deze prestaties staan, kan als factuur voor de prestaties van al de ondernemers gelden, mits deze factuur dezelfde vermeldingen bevat als de afzonderlijke facturen zouden bevatten. Alle ondernemers blijven evenwel nog steeds verantwoordelijk voor hun eigen btw-verplichtingen.

Kennisbank Taxnavigator

Op de kennisbank Taxnavigator is een actuele lijst met Beleidsbesluiten opgenomen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator