Nieuws

Verhuur plus: nieuwe procedure

Geplaatst: 27 mei 2017
Kenmerk: 2017.02918

Verhuur plus: nieuwe procedure

Lange tijd waren er weinig ontwikkelingen inzake de zogenoemde ‘verhuur plus’. De uitspraken van de Hoge Raad worden door de Staatssecretaris van Financiën en de Belastingdienst strikt uitgelegd en toegepast. Inmiddels zijn weer procedures gestart over 'verhuur plus’.

Verhuur plus

Als naast de verhuur van de onroerende zaak zodanig veel aanvullend dienstbetoon en aanvullende voorzieningen ter beschikking worden gesteld, dan is het mogelijk dat dit aanvullend dienstbetoon en aanvullende voorzieningen de boventoon voeren in de dienst die de exploitant van de onroerende zaak verricht. Er is dan niet langer sprake van het 'passief' ter beschikking stellen van ruimte, maar veeleer van het faciliteren van een bepaalde activiteit. Deze 'andersoortige dienst' wordt aangeduid als 'verhuur plus' en is van rechtswege belast met 21% btw. Het is dan niet nodig om te opteren voor een met btw belaste huur. De exploitant van de onroerende zaak kan de btw op de kosten dan in aftrek nemen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Met name bij grote investeringen in multifunctionele accommodaties biedt het leerstuk ‘verhuur plus’ de mogelijkheid om de kosten van btw te beperken. Over de inkomsten is btw verschuldigd maar alle btw op de kosten van bouw, onderhoud en exploitatie kunnen op de btw-aangifte worden verrekend c.q. worden teruggevraagd.

Uitspraken Hoge Raad

In zijn arresten van 30 november 2012 en 7 december 2012 heeft de Hoge Raad in de procedures van de gemeenten Moerdijk en Hellevoetsluis, toegelicht wanneer sprake is van verhuur plus. De door de Hoge Raad voorgestane uitleg in deze procedures is ruim. Uit deze arresten blijkt dat volgens de Hoge Raad sprake is van verhuur plus als een ruimte ter beschikking wordt gesteld in combinatie met aanvullend dienstbetoon die erop is gericht om een specifiek gebruik van de onroerende zaak door de huurder te faciliteren. Hierbij valt te denken aan een ruimte in een MFA (gemeente Moerdijk) of de terbeschikkingstelling van een theaterzaal met technische infrastructuur en ondersteunend personeel (gemeente Hellevoetsluis) .

Beleid Staatssecretaris van Financiën

De Staatssecretaris van Financiën geeft in onderdeel 7 Verhuur van onroerende zaken van zijn Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M echter een (zeer) beperkt toepassingsbereik aan 'verhuur plus'. De terbeschikkingstelling van een ruimte in een MFA met aanvullend dienstbetoon kwalificeert de Staatssecretaris niet als ‘verhuur plus’ ondanks de uitspraak van de Hoge Raad.

In onderdeel 7.3.5. van het Besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M is wel een praktische goedkeuring opgenomen over de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimten aan steeds wisselende gebruikers. De terbeschikkingstelling van congres-, vergader en tentoonstellingsruimte is onder voorwaarden belast met btw zonder dat behoeft te worden onderzocht of aan het 90%-criterium is voldaan c.q. wordt geopteerd.

De huurder huurt de congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte voor maximaal één maand. Of voldaan is aan deze voorwaarde dient per afzonderlijke locatie te worden beoordeeld. De huurder gebruikt de gehuurde ruimte uitsluitend als congres-, vergader- en/of tentoonstellingsruimte. De verhuurder maakt aan de huurder expliciet kenbaar dat de verhuur van de ruimte belast plaatsvindt. Dit kan de verhuurder bijvoorbeeld doen door een duidelijke vermelding op de prijslijst of een duidelijke bepaling in de huurovereenkomst.

Uitspraak Rechtbank Zeeland/West-Brabant

Op 16 mei 2017 is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In de uitspraak van 22 maart 2017, met nummer AWB 16/431, oordeelt de Rechtbank dat sprake is van verhuur plus ingeval een echtpaar hun binnenzwembad met attributen en aanvullende dienstverlening aan een praktijk voor fysiotherapie ter beschikking stelt. Het echtpaar faciliteert het gebruik van het zwembad voor fysiotherapeutische behandelingen in het zwembad. Naast het zwembad worden ook een loopband en jet streams ter beschikking gesteld. De aanvullende dienstverlening bestaat uit het op de gewenste temperatuur brengen van het zwembad en de dagelijkse schoonmaak. De terbeschikkingstelling van het zwembad is steeds kortstondig. Uit de ‘overeenkomst gebruik zwembad’ en hetgeen ter zitting is verklaard volgt dat het zwembad telkens voor een behandelduur van één uur aan een fysiotherapeut en zijn cliënt ter beschikking wordt gesteld, een uurtarief wordt gehanteerd en dat maandelijks achteraf verrekening plaatsvindt op basis van het aantal uren waarop het zwembad door de praktijk voor fysiotherapie daadwerkelijk is gebruikt.

Gemeentelijke praktijk

Volgens Taxnavigator wordt in de praktijk het leerstuk van de zogenoemde verhuur plus door de Staatssecretaris van Financiën en de Belastingdienst te beperkt toegepast. Gelet op de aanvullende dienstverlening is geen sprake van verhuur als voor een korte periode ruimte ter beschikking wordt gesteld met licht, elektriciteit, verwarming en andere aanvullende dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan de terbeschikkingstelling van ruimte is een sporthal voor een beurs, tweedehandsmarkt, evenement, concert, het maken van muziek of kerkelijke bijeenkomst. De gebruikers willen geen ruimte huren maar kortstondig een activiteit uitoefenen en hebben daarvoor een ruimte en faciliteiten nodig.