Nieuws

Postbusnummers en facturen

Geplaatst: 23 december 2017
Kenmerk: 2017.03465

Postbusnummers en facturen

In het nieuwsbericht ‘Facturen: vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende’ van 17 augustus 2017 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen die het Besluit ‘Omzetbelasting. Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen’ van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/704M, verbindt aan facturen die niet het volledige adres van de ontvanger en/of uitreiker van de factuur vermelden. Volgens onderdeel 3.3.2. van het voormelde Besluit is alleen een vermelding op de factuur van een postbusnummer zonder vermelding van de volledige naam en het volledige adres van de ontvanger en/of de uitreiker van de factuur onvoldoende voor het krijgen van het recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op gemaakte kosten. Op grond van de schakelbepaling van artikel 1, tweede lid van de Wet op het BTW-compensatiefonds heeft het standpunt van de Staatssecretaris van Financiën volgens Taxnavigator ook betekenis voor het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Inmiddels is het voormelde Besluit genuanceerd en heeft ook het Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de vermelding van postbusnummers op facturen. Bijgaand een update.

Facturen die de gemeente ontvangt

In zijn arrest van 15 november 2017 in de gevoegde zaken C-374/16 (Rochus Geissel) en C-375/16 (Igor Butin) oordeelt het Hof van Justitie dat ook recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw bestaat als de ontvanger van de factuur alleen beschikt over een factuur met vermelding van een postbusnummer zonder vermelding van het volledige adres van de uitreiker van de factuur. De vermelding van het adres, de naam en het btw-identificatienummer heeft volgens het Hof van Justitie het doel een economische handeling en een specifieke marktdeelnemer c.q. de opsteller van de factuur aan elkaar te koppelen. De identificatie van de opsteller van de factuur geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om te controleren of de gefactureerde btw is aangegeven op de btw-aangifte en aan de Belastingdienst is betaald. Hiervoor is volgens het Hof van Justitie niet noodzakelijk dat op de factuur het volledige adres van de uitreiker van de factuur wordt vermeld.

De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn Besluit van 10 oktober 2017 met nummer nr. BLKB2017/7366, het Besluit inzake administratieve en factureringsverplichtingen van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M, gewijzigd. Een formeel gebrek heeft volgens het Besluit van 10 oktober 2017 niet tot gevolg dat geen recht op teruggaaf c.q. aftrek van btw via de btw-aangifte bestaat of geen recht op compensatie van btw bestaat. De aftrek van btw wordt alsnog geweigerd als de uitreiker van de factuur de btw niet heeft voldaan, de gemeente hiervan wist of redelijkerwijze moest vermoeden dat de btw niet is voldaan en daarvan direct profijt heeft gehad of het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en strekking van de desbetreffende wettelijke bepalingen zou worden miskend als de aftrek van de btw wordt toegestaan. Het is volgens Taxnavigator overigens de vraag of de eisen die de Staatssecretaris van Financiën stelt in zijn Besluit van 10 oktober 2017 aansluit bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Facturen die de gemeente uitreikt

De gemeente reikt ook facturen uit. Vermeldt de factuur die de gemeente uitreikt alleen een postbusnummer en niet het volwaardige adres van de gemeente en/of de ontvanger van de factuur dan reikt de gemeente volgens de Staatssecretaris van Financiën een onjuiste factuur uit. Een dergelijke factuur hoeft het recht op aftrek van btw via de btw-aangifte of het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds niet in de weg te staan. Ter zake kan de Belastingdienst volgens het hiervoor vermelde Besluit van 10 oktober 2017 wel een verzuimboete opleggen. Het Besluit vermeldt: "Ondanks het feit dat het recht op aftrek niet mag worden beperkt door een formeel factuurgebrek, laat onverlet dat het niet voldoen aan de wettelijk factuureisen een verzuim van de presterende ondernemer vormt, ter zake waarvan een verzuimboete kan worden opgelegd (zie artikel 67ca, eerste lid, onderdeel e, van de AWR)".

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator