Nieuws

Overzicht aandachtspunten Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 29 maart 2017
Kenmerk: 2017.02481

Overzicht aandachtspunten Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting (hierna ook: VpB) speelt een groot aantal aandachtspunten. Taxnavigator heeft een overzicht opgesteld van de belangrijkste zaken.

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2016 geldt de Wet modernisering VpB-plicht Overheidsondernemingen. Gemeenten hebben in verband met de (mogelijke) VpB-plicht de afgelopen periode veel tijd en aandacht besteed maar ook kosten gemaakt inzake de inventarisatie van de gemeentelijke activiteiten. Ter zake van de activiteiten van de gemeente is beoordeeld of de activiteit belast, onbelast of vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting. Ingeval van VpB-belaste en/of VpB-vrijgestelde activiteiten betekent dit dat mogelijk een VpB-aangifte moet worden ingediend.

Inventarisatie VpB-plicht

Veel gemeenten hebben ter voorbereiding op een mogelijke VpB-plicht met de definitieve cijfers van de jaren 2015 en/of 2014 een eerste inventarisatie uitgevoerd. De inventarisatie moet worden geactualiseerd nadat de definitieve cijfers voor het jaar 2016 bekend zijn. De begroting voor de jaren 2017 en 2018 kunnen bij de actualisatie worden betrokken. Met name bij grondexploitaties kunnen gemeenten in de heffing van VpB worden betrokken.  

De VpB-plicht voor gemeenten is een lastig fiscaal vraagstuk en de toepassing van de nieuwe wetgeving is nog niet volledig uitgekristalliseerd bij verschillende partijen. Vanuit de Belastingdienst worden steeds meer standpunten bekend. Ook de visie van de Belastingdienst met betrekking tot de clustering van activiteiten wordt steeds duidelijker. Veel adviseurs hebben nieuwe standpunten ontwikkeld of oude standpunten bijgesteld. Het actualiseren van de inventarisatie en de omstandigheid dat de Belastingdienst meer affiniteit heeft gekregen met de VpB-plicht voor gemeenten kan een goed aanknopingspunt zijn om uitkomsten en eerder getrokken conclusies nader of opnieuw af te stemmen met de Belastingdienst. Door afstemming te zoeken met de Belastingdienst kan meer zekerheid worden verkregen door de gemeente.

Het door een belastingadvieskantoor laten verzorgen van een second opinion of zelfs een third opinion is een zaak en keus van gemeenten. Gemeenten met omvangrijke grondbedrijven die in de toekomst veel vennootschapsbelasting moeten gaan betalen doen er volgens Taxnavigator verstandig aan om bij start van de VpB-plicht zich degelijk voor te laten lichten door een belastingadvieskantoor dat kennis heeft van de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke grondbedrijven.

Jaarrekening

De gemeente stelt een jaarrekening 2016 op die door de accountant wordt gecontroleerd. In de jaarrekening 2016 wordt een inschatting gemaakt van de omvang van de mogelijk verschuldigde vennootschapsbelasting voor het jaar 2016. In de fiscale paragraaf van de jaarrekening kan de VpB-positie van de gemeente (uitgebreid) worden beschreven en toegelicht. Ook de inventarisatie en de resultaten van het overleg met de Belastingdienst kunnen in de fiscale paragraaf worden opgenomen en toegelicht. Bij het opstellen van de fiscale paragraaf moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan. De Belastingdienst zal kennis nemen van de jaarrekening.    

Indienen aangifte-VpB

In december 2016 heeft de Belastingdienst een brief naar gemeenten gestuurd met als onderwerp "inventarisatie vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen". Met deze brief kon de gemeente aangeven of de gemeente belastingplichtig is voor de VpB en bij een positief antwoord zal de Belastingdienst de gemeente de mogelijkheid geven om aangifte-VpB te doen. De gemeente is verplicht een aangifte in te dienen als een aangifte is uitgereikt.

Als de gemeente de voormelde brief niet van de Belastingdienst heeft ontvangen en twijfelt of de gemeente VpB-plichtig is, dan kan de gemeente verzoeken om uitreiking van een VpB-aangifte. Mocht blijken dat geen activiteiten van de gemeente aan de heffing van VpB zijn onderworpen dan kan door de gemeente alsnog een nihil-aangifte worden ingediend. Het indienen van de aangifte biedt ook de mogelijkheid om een standpunt van de Belastingdienst te verkrijgen.  

Navorderen van vennootschapsbelasting

Dient de gemeente geen VpB-aangifte in en vindt ook geen overleg met de Belastingdienst plaats over de VpB-plicht van de gemeente dan kan de Belastingdienst gedurende vijf jaar mogelijk verschuldigde vennootschapsbelasting navorderen. De Belastingdienst kan alleen vennootschapsbelasting navorderen bij een nieuw feit, tenzij de gemeente te kwader trouw is. Van een nieuw feit is sprake als het gaat om feiten en omstandigheden die de Belastingdienst niet eerder bekend waren of waarmee de Belastingdienst bekend had kunnen zijn. Als een gemeente geen VpB-aangifte heeft ingediend en geen overleg heeft gepleegd met de Belastingdienst over de inventarisatie of anderszins geen informatie aan de Belastingdienst heeft verstrekt dan zal in de regel snel sprake zijn van een nieuw feit.

Uitstel indienen aangifte VpB

Gemeenten kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de VpB-aangifte. Gemeenten kunnen zelf om uitstel verzoeken of uitstel krijgen op basis van de BECON-registratie van een belastingadviseur.

Zelf regelen uitstel

Op het biljet staat de termijn vermeld waarvoor de aangifte door de Belastingdienst ontvangen moet zijn. Normaliter geldt dat wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar de aangifte vóór 1 juni na afloop van het kalenderjaar moet zijn ingediend. Als blijkt dat de aangifte VpB 2016 niet voor deze datum kan worden ingediend dan kunt u bij de Belastingdienst tot 1 juni 2017 aanvullend uitstel aanvragen. Zonder nadere motivatie kan volgens de Belastingdienst maximaal vijf maanden extra uitstel worden verkregen.

Uitstelregeling belastingadvieskantoren met BECON-registratie

Belastingadvieskantoren met BECON-registratie kunnen voor cliënten uitstel aanvragen. Voor VpB-aangiften 2016 wordt in dat geval uitstel verleend tot uiterlijk 1 mei 2018. Of u tot 1 mei 2018 ook daadwerkelijk uitstel krijgt is niet zeker. Uit de Uitstelregeling belastingconsulenten 2017 van de Belastingdienst blijkt dat een belastingadvieskantoor op grond van de uitstelregeling voor belastingadvieskantoren de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2016 kan doen tot 1 mei 2018, verdeeld over negen perioden. Het belastingadvieskantoor moet de aangiften verzorgen volgens een inleverschema dat de Belastingdienst vaststelt. Of uw gemeente extra uitstel krijgt door het inschakelen van een belastingadvieskantoor met BECON-registratie staat niet op voorhand vast. Door gebruik te maken van de uitstelregeling van een belastingadvieskantoor kunt u wel zijn gebonden aan het desbetreffende belastingadvieskantoor.

Aanslag VpB 2016 en voorlopige aanslag

Het is verstandig om de Belastingdienst te verzoeken een voorlopige aanslag VpB op te leggen als uit de fiscale positie over 2016 blijkt dat de gemeente een bedrag aan VpB is verschuldigd. De gemeente betaalt belastingrente als een aanslag VpB 2016 wordt opgelegd na 1 juli 2017. De belastingrente bedraagt op dit moment 8% en wordt berekend over het bedrag dat de gemeente aan belasting moet (bij)betalen. De gemeente betaalt geen belastingrente als de aangifte VpB 2016 wordt ingediend vóór 1 april 2017, of indien vóór 1 mei 2017 een (aanvullende) voorlopige aanslag VpB 2016 wordt aangevraagd.

Tax Control Framework

Het verzorgen van de verplichtingen inzake de vennootschapsbelasting moet worden verankerd in de gemeentelijke organisatie. Per jaar moet mogelijk een VpB-aangifte worden ingediend. In ieder geval moet per jaar de inventarisatie worden geactualiseerd c.q. worden bekeken of VpB-plicht is ontstaan. Gedurende de reguliere P&C momenten (begroting, najaarsrapportage, jaarstukken en kadernota) moet aandacht zijn voor de vennootschapsbelasting.

Van de complexe zaken zoals grond, vastgoed, reclame, parkeren, detachering, werken derden, financiering, beleggingen en overige zaken met een winststreven, dient een goede verslaglegging plaats te vinden.

Belastingmanagement

De VpB-plicht voor gemeenten leidt ook tot vragen op het gebied van belastingmanagement. Hoe moet worden omgegaan met verliezen en kan via het VpB-concernmodel heffing van VpB worden vermeden? Voor een uitwerking van het VpB-concernmodel wordt verweven naar het onderdeel Vennootschapsbelasting op het besloten gedeelte van Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.