Nieuws

Overzicht aandachtspunten Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 29 maart 2017
Kenmerk: 2017.02481

Overzicht aandachtspunten Vennootschapsbelasting

Met betrekking tot devennootschapsbelasting (hierna ook: VpB) speelt een groot aantalaandachtspunten. Taxnavigator heeft een overzicht opgesteld van debelangrijkste zaken.

Algemeen

Met ingang van 1 januari2016 geldt de Wet modernisering VpB-plicht Overheidsondernemingen. Gemeentenhebben in verband met de (mogelijke) VpB-plicht de afgelopen periode veel tijden aandacht besteed maar ook kosten gemaakt inzake de inventarisatie van de gemeentelijkeactiviteiten. Ter zake van de activiteiten van de gemeente is beoordeeld of deactiviteit belast, onbelast of vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting. Ingeval van VpB-belaste en/of VpB-vrijgesteldeactiviteiten betekent dit dat mogelijk een VpB-aangifte moet worden ingediend.

Inventarisatie VpB-plicht

Veel gemeenten hebben tervoorbereiding op een mogelijke VpB-plicht met de definitieve cijfers van dejaren 2015 en/of 2014 een eerste inventarisatie uitgevoerd. De inventarisatie moetworden geactualiseerd nadat de definitieve cijfers voor het jaar 2016 bekendzijn. De begroting voor de jaren 2017 en 2018 kunnen bij de actualisatie wordenbetrokken. Met name bij grondexploitaties kunnen gemeenten in de heffing van VpBworden betrokken.

De VpB-plicht voorgemeenten is een lastig fiscaal vraagstuk en de toepassing van de nieuwe wetgevingis nog niet volledig uitgekristalliseerd bij verschillende partijen. Vanuit deBelastingdienst worden steeds meer standpunten bekend. Ook de visie van deBelastingdienst met betrekking tot de clustering van activiteiten wordt steedsduidelijker. Veel adviseurs hebben nieuwe standpunten ontwikkeld of oudestandpunten bijgesteld. Het actualiseren van de inventarisatie en deomstandigheid dat de Belastingdienst meer affiniteit heeft gekregen met de VpB-plichtvoor gemeenten kan een goed aanknopingspunt zijn om uitkomsten en eerder getrokkenconclusies nader of opnieuw af te stemmen met de Belastingdienst. Doorafstemming te zoeken met de Belastingdienst kan meer zekerheid worden verkregendoor de gemeente.

Het door eenbelastingadvieskantoor laten verzorgen van een second opinion of zelfs eenthird opinion is een zaak en keus van gemeenten. Gemeenten met omvangrijkegrondbedrijven die in de toekomst veel vennootschapsbelasting moeten gaanbetalen doen er volgens Taxnavigator verstandig aan om bij start van de VpB-plicht zich degelijk voor te laten lichten door een belastingadvieskantoordat kennis heeft van de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke grondbedrijven.

Jaarrekening

De gemeente stelt eenjaarrekening 2016 op die door de accountant wordt gecontroleerd. In dejaarrekening 2016 wordt een inschatting gemaakt van de omvang van de mogelijkverschuldigde vennootschapsbelasting voor het jaar 2016. In de fiscale paragraafvan de jaarrekening kan de VpB-positie van de gemeente (uitgebreid) worden beschrevenen toegelicht. Ook de inventarisatie en de resultaten van het overleg met deBelastingdienst kunnen in de fiscale paragraaf worden opgenomen en toegelicht.Bij het opstellen van de fiscale paragraaf moet de gemeente zorgvuldig te werkgaan. De Belastingdienst zal kennis nemen van de jaarrekening.

Indienen aangifte-VpB

In december 2016 heeft deBelastingdienst een brief naar gemeenten gestuurd met als onderwerp"inventarisatie vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen".Met deze brief kon de gemeente aangeven of de gemeente belastingplichtig isvoor de VpB en bij een positief antwoord zal de Belastingdienst de gemeente demogelijkheid geven om aangifte-VpB te doen. De gemeente is verplicht eenaangifte in te dienen als een aangifte is uitgereikt.

Als de gemeente devoormelde brief niet van de Belastingdienst heeft ontvangen en twijfelt of degemeente VpB-plichtig is, dan kan de gemeente verzoeken om uitreiking van een VpB-aangifte.Mocht blijken dat geen activiteiten van de gemeente aan de heffing van VpB zijnonderworpen dan kan door de gemeente alsnog een nihil-aangifte wordeningediend. Het indienen van de aangifte biedt ook de mogelijkheid om eenstandpunt van de Belastingdienst te verkrijgen.

Navorderen van vennootschapsbelasting

Dient de gemeente geenVpB-aangifte in en vindt ook geen overleg met de Belastingdienst plaats over deVpB-plicht van de gemeente dan kan de Belastingdienst gedurende vijf jaar mogelijkverschuldigde vennootschapsbelastingnavorderen. De Belastingdienst kan alleen vennootschapsbelasting navorderen bijeen nieuw feit, tenzij de gemeente te kwader trouw is. Van een nieuw feit is sprake als het gaat om feiten enomstandigheden die de Belastingdienst niet eerder bekend waren of waarmee deBelastingdienst bekend had kunnen zijn. Als een gemeente geen VpB-aangifteheeft ingediend en geen overleg heeft gepleegd met de Belastingdienst over deinventarisatie of anderszins geen informatie aan de Belastingdienst heeft verstrektdan zal in de regel snel sprake zijn van een nieuw feit.

Uitstel indienen aangifte VpB

Gemeenten kunnen uitstelkrijgen voor het indienen van de VpB-aangifte. Gemeenten kunnen zelf om uitstelverzoeken of uitstel krijgen op basis van de BECON-registratie van eenbelastingadviseur.

Zelf regelen uitstel

Op het biljet staat determijn vermeld waarvoor de aangifte door de Belastingdienst ontvangen moetzijn. Normaliter geldt dat wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaarde aangifte vóór 1 juni na afloop van het kalenderjaar moet zijn ingediend. Alsblijkt dat de aangifte VpB 2016 niet voor deze datum kan worden ingediend dankunt u bij de Belastingdienst tot 1 juni 2017 aanvullend uitstel aanvragen.Zonder nadere motivatie kan volgens de Belastingdienst maximaal vijf maanden extrauitstel worden verkregen.

Uitstelregeling belastingadvieskantorenmet BECON-registratie

Belastingadvieskantoren metBECON-registratie kunnen voor cliënten uitstel aanvragen. Voor VpB-aangiften2016 wordt in dat geval uitstel verleend tot uiterlijk 1 mei 2018. Of u tot 1mei 2018 ook daadwerkelijk uitstel krijgt is niet zeker. Uit de Uitstelregeling belastingconsulenten 2017 van de Belastingdienst blijkt dat eenbelastingadvieskantoor op grond van de uitstelregeling voorbelastingadvieskantoren de aangiften inkomstenbelasting envennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2016 kan doen tot 1 mei 2018,verdeeld over negen perioden. Het belastingadvieskantoor moet de aangiftenverzorgen volgens een inleverschema dat de Belastingdienst vaststelt. Of uwgemeente extra uitstel krijgt door het inschakelen van eenbelastingadvieskantoor met BECON-registratie staat niet op voorhand vast. Doorgebruik te maken van de uitstelregeling van een belastingadvieskantoor kunt uwel zijn gebonden aan het desbetreffende belastingadvieskantoor.

Aanslag VpB 2016 en voorlopige aanslag

Het is verstandig om deBelastingdienst te verzoeken een voorlopige aanslag VpB op te leggen als uit defiscale positie over 2016 blijkt dat de gemeente een bedrag aan VpB isverschuldigd. De gemeente betaalt belastingrente als een aanslag VpB 2016 wordtopgelegd na 1 juli 2017. De belastingrente bedraagt op dit moment 8% en wordtberekend over het bedrag dat de gemeente aan belasting moet (bij)betalen. Degemeente betaalt geen belastingrente als de aangifte VpB 2016 wordt ingediendvóór 1 april 2017, of indien vóór 1 mei 2017 een (aanvullende) voorlopigeaanslag VpB 2016 wordt aangevraagd.

Tax Control Framework

Het verzorgen van deverplichtingen inzake de vennootschapsbelasting moet worden verankerd in degemeentelijke organisatie. Per jaar moet mogelijk een VpB-aangifte wordeningediend. In ieder geval moet per jaar de inventarisatie worden geactualiseerdc.q. worden bekeken of VpB-plicht is ontstaan. Gedurende de reguliere P&Cmomenten (begroting, najaarsrapportage, jaarstukken en kadernota) moet aandachtzijn voor de vennootschapsbelasting.

Van de complexe zakenzoals grond, vastgoed, reclame, parkeren, detachering, werken derden,financiering, beleggingen en overige zaken met een winststreven, dient een goedeverslaglegging plaats te vinden.

Belastingmanagement

De VpB-plicht voorgemeenten leidt ook tot vragen op het gebied van belastingmanagement. Hoe moetworden omgegaan met verliezen en kan via het VpB-concernmodel heffing van VpBworden vermeden? Voor een uitwerking van het VpB-concernmodel wordt verweven naar het onderdeel Vennootschapsbelasting op het besloten gedeelte van Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.