Nieuws

Niet iedere doorbelasting van kosten is belast met btw

Geplaatst: 07 oktober 2017
Kenmerk: 2017.03260

Niet iedere doorbelasting van kosten is belast met btw

Op 29 september 2017, nr. 15/04099, heeft de Hoge raad een belangrijke uitspraak gedaan over het doorbelasten van kosten. Een uitspraak die ook van belang is voor de gemeentelijke praktijk. Niet iedere doorbelasting van kosten is volgens de Hoge Raad automatisch belast met btw.

Feiten

Een stichting verzorgt de uitvoering van pensioenen voor een concern. Het concern contracteert met een andere pensioenuitvoerder en de afspraken met de stichting worden beëindigd. De stichting en het concern sluiten ter zake een vaststellingsovereenkomst. In het kader van de beëindiging van de afspraken maakt de stichting kosten die de stichting bij het concern in rekening brengt. Is de doorbelasting van kosten belast met btw?

Rechtsvraag

Volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch is de doorbelasting automatisch belast met btw omdat bij een doorbelasting van kosten altijd sprake is van een economische activiteit. De Hoge Raad oordeelt dat een doorbelasting van kosten niet automatisch c.q. in beginsel is belast met btw. Van belang is dat een rechtsbetrekking c.q. een afspraak of overeenkomst bestaat op grond waarvan de doorbelasting plaatsvindt.

Gemeentelijke praktijk

Ook in de gemeentelijke praktijk komen regelmatig doorbelastingen voor. Het louter doorbelasten van kosten is niet belast met btw. Voor de heffing van btw is pas sprake van een prestatie als aan de doorbelasting een afspraak of overeenkomst ten grondslag ligt. De Hoge Raad bevestigt het standpunt van Taxnavigator dat een betaling of een bijdrage in kosten geen met btw belaste prestatie betreft tenzij ter zake expliciete afspraken worden gemaakt. Een betaling is niet automatisch belast met btw.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator