Nieuws

Lezersvraag inzake toepassing btw-verleggingsregels

Geplaatst: 12 september 2017
Kenmerk: 2017.03194

Lezersvraag inzake toepassing btw-verleggingsregels

De toepassing van de btw-verleggingsregels roept bij de lezers veel vragen op. Bijgaand een vraag van een lezer.

Lezersvraag

Geldt hetgeen in Taxnavigator staat opgenomen voor de verleggingsregeling op elektronische apparaten, ook exact voor de verleggingsregeling op telecommunicatiediensten? Ik dacht n.l. in een artikel over de verleggingsregeling op telecommunicatiediensten gelezen te hebben dat de verleggingsregeling in de meeste gevallen niet voor een gemeente geldt omdat de gemeente eindgebruiker is. Of gaat het ook hier om het gemengde karakter van een gemeente en het voorkomen van discussies met de belastingdienst?

Antwoord

Graag willen wij de lezer bedanken voor zijn vraag. Een zeer interessante vraag die aangeeft dat de toepassing van de Nederlandse btw-verleggingsregels complex en niet eenduidig is. De btw-verleggingsregel geldt niet als de gemeente als eindverbruiker telecommunicatiediensten afneemt. Echter het begrip telecommunicatiediensten is zeer ruim. Veel gemeenten leveren op de een of andere manier toch telecommunicatiediensten door aan bijvoorbeeld een andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling, een verbonden partij of een vennootschap waarvan de gemeente de aandelen houdt. Mocht de gemeente telecommunicatiediensten doorleveren dan ontstaat een complexe situatie. Is de gemeente eindgebruiker van mobiele telefoons en laptops dan geldt de btw-verleggingsregel toch als de gemeente eindgebruiker is en aan de overige voorwaarden voor toepassing van de btw-verleggingsregel is voldaan zoals de omvang van de bestelling. 

Lezersvraag

Moet voor iedere factuur of leverancier afzonderlijk een standpunt bij de Belastingdienst worden gevraagd of kan het ook anders? En zo ja, hoe dan?

Antwoord

De btw-verleggingsregel is verplicht van toepassing. Het is geen keuzemogelijkheid. Een leverancier of dienstverlener die btw factureert terwijl de btw-verleggingsregel van toepassing is reikt een onjuiste btw-factuur uit. Onterecht gefactureerde btw kan niet worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds en ook niet worden teruggevraagd c.q. verrekend op de btw-aangifte. 

Een onjuiste factuur moet worden gecorrigeerd tenzij de Belastingdienst anders beslist. Heeft u twijfels omtrent de juistheid van een factuur dan adviseert Taxnavigator om contact op te nemen met de bevoegde inspecteur en af te stemmen hoe met de factuur moet worden omgegaan. U kunt dat met één afzonderlijke factuur doen maar ook met een bundel(tje) facturen uit een bepaald tijdvak. De Belastingdienst hanteert bij de belastingcontrole een steekproefmethode zodat u zich niet kunt permitteren een fout te maken.

Gemeentelijke praktijk

De btw-verleggingsregel geldt ook bij de levering van bepaalde soorten afval, resten, halffabricaten van metalen en oude materialen. Daarnaast geldt de btw-verleggingsregel voor diensten die specifiek betrekking hebben op de verwerking van voormelde zaken zoals de verwerkingsdiensten die bestaan uit sorteren, scheiden en verkleinen van afval. De diensten zoals het vervoer en het ophalen van afval en oude materialen vallen niet onder de btw-verleggingsregel. Heeft uw gemeente deze btw-verleggingsregeling in beeld?

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.