Nieuws

Belangrijke ontwikkeling inzake incassokosten en btw

Geplaatst: 10 december 2017
Kenmerk: 2017.03419

Belangrijke ontwikkeling inzake incassokosten en btw

Veel gemeenten maken incassokosten om onterecht betaalde (wettelijke)uitkeringen, subsidies en bestuurlijke boetes terug te vorderen. Kan de gemeente ook de btw als kosten verhalen ondanks het recht op compensatie van btw op de kosten van incasso? Rechtbank Midden-Nederland heeft ter zake een belangrijke uitspraak voor gemeenten gedaan. De uitspraak bevestigt de mogelijk dat de gemeente de btw op de kosten compenseert bij het BTW-compensatiefonds en de betaalde btw daarnaast verhaalt op de schuldenaar. 

Wij bedanken de abonnee voor toezending van de uitspraak en andere documentatie. 

1. Feiten

Een gemeente heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een exploitant van vastgoed. De bestuurlijke boete moest binnen zes weken na dagtekening worden overgemaakt naar de bankrekening van de gemeente. Na een aanmaning wordt de vastgoedexploitant bevolen de boete binnen twee weken na dagtekening aan de gemeente te betalen. Omdat de betaling niet wordt ontvangen door de gemeente wordt een dwangbevel door de deurwaarder betekend. De exploitant betaalt de boete maar maakt bezwaar tegen het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de btw welke hem in rekening wordt gebracht. De vastgoedexploitant eist dat de buitengerechtelijke incassokosten aan hem worden terugbetaald. Hij start een procedure omdat hij de mening is toegedaan dat hij de buitengerechtelijke incassokosten onverschuldigd heeft betaald.

2. Standpunt schuldenaar

De vastgoedexploitant voert onder andere aan dat voor gemeenten en provincies een BTW-compensatiefonds bestaat zodat geen grondslag bestaat om de door de deurwaarder in rekening gebrachte btw voor rekening van de exploitant te laten komen. Daarnaast biedt het Besluit inzake vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor civiele vorderingen (Besluit BIK) de mogelijkheid om de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te verhogen met btw. Het Bbk (Besluit buitengerechtelijke kosten) zou die mogelijkheid niet bieden omdat daarin geen bepaling over de btw is opgenomen.

3. Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat de gemeente incassokosten met btw aan de deurwaarder heeft moeten betalen. Het feit dat een BTW-compensatiefonds bestaat waarin gelden zitten van het Gemeentefonds en Provinciefonds maakt niet dat de gemeente de betaalde btw over de gemaakte incassokosten bij een te laat betalende schuldenaar kan verhalen. Voor die stelling ziet de rechter geen grondslag. En dat het Bbk (Besluit buitengerechtelijke kosten) de mogelijkheid van het vorderen van betaalde btw over gemaakte incassokosten niet expliciet noemt, heeft volgens de rechter niet tot gevolg dat de incasso van btw niet mogelijk zou zijn.     

4. Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is van groot belang voor de gemeentelijke praktijk. Gemeenten in Nederland maken veel incassokosten en compenseren de btw op de kosten bij het BTW-compensatiefonds voor zover recht op compensatie van btw bestaat. Omdat het BTW-compensatiefonds in feite wordt bekostigd met gelden uit het Gemeentefonds en Provinciefonds moeten de gemeenten ook de btw op de schuldenaar verhalen. Het verhalen van de btw op de schuldenaar staat geheel los van het recht op compensatie van btw. De uitspraak bevestigt de mogelijk dat de gemeente de btw op de kosten compenseert bij het BTW-compensatiefonds en de betaalde btw daarnaast verhaalt op de schuldenaar. 

5. Afrondend

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen dan kunt u die sturen naar info@taxnavigator.nl 

Bron: uitspraak Rechtbank Midden-Nederland van 8 november 2017. De overige kenmerken van de uitspraak worden op verzoek van de abonnee niet gepubliceerd. 

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.