Nieuws

Fiscale eenheid btw en sportbedrijf

Geplaatst: 12 juni 2017
Kenmerk: 2017.02942

Fiscale eenheid btw en sportbedrijf

Veel gemeenten oriënteren zich op de fiscale aspecten van de komende uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Sommige belastingadviseurs adviseren gemeenten om een BV op te richten en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties te laten verzorgen door een BV. De BV heeft een winstoogmerk en de exploitatie van de sportaccommodaties is daarmee belast met btw. De fiscale eenheid btw blijft een belangrijk aandachtspunt. 

BV-Sport

De gemeente richt BV-Sport op die de gemeentelijke sportaccommodaties gaat huren van de gemeente. BV-Sport gaat de sportaccommodaties exploiteren door tegen een meer dan symbolische vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening te geven. BV-Sport heeft een winstoogmerk en de dienstverlening van BV-Sport is en blijft belast met btw. Omdat BV-Sport de sportaccommodaties voor ten minste 90% gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties kunnen de gemeente en BV-Sport opteren voor een met btw belaste huur. De btw op de huur vormt voor BV-Sport geen kostenpost. Immers BV-Sport verricht voor meer dan 90% met btw belaste prestaties en kan de btw op de huur (nagenoeg) geheel verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. De gemeente kan de btw op de kosten van bouw, onderhoud, renovatie en exploitatie van de sportaccommodaties verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte.

Fiscale eenheid btw

De Nederlandse btw-regelgeving kent de zogenoemde fiscale eenheid btw. Als twee btw-ondernemers financieel, organisatorisch en economisch zijn verweven vormen de twee btw-ondernemers een fiscale eenheid btw. De beide btw-ondernemers zijn dan één btw-ondernemer. Tussen de gemeente en BV-Sport bestaat financiële verwevenheid omdat de gemeente alle aandelen houdt van BV-Sport. Uit de financiële verwevenheid volgt de organisatorische verwevenheid. De aandeelhouder kan immers het bestuur van BV-Sport benoemen, schorsen en ontslaan. Omdat BV-Sport de gemeentelijke sportaccommodaties exploiteert zal de Belastingdienst het standpunt innemen dat sprake is van economische verwevenheid. Als de gemeente en BV-Sport een fiscale eenheid btw zijn dan verleent BV-Sport volgens de Belastingdienst geen met btw belaste prestaties meer maar is sprake van een btw-ondernemer die zonder winstoogmerk de gemeentelijke sportaccommodaties exploiteert. De dienstverlening is na uitbreiding van de btw-sportvrijstelling vrijgesteld van btw. De dienstverlening van de fiscale eenheid is niet belast met btw en heeft ook geen recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw. Als sprake is van een fiscale eenheid btw geldt volgens de Belastingdienst ook een aftrekbeperking als scholen die primair onderwijs verzorgen gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties.      

Gemeentelijke praktijk

Van een fiscale eenheid btw tussen de gemeente en BV-Sport is geen sprake als een stichting BV-Sport opricht en de aandelen van BV-Sport houdt. Van belang is wel dat de invloed van de gemeente in de stichting beperkt is. Een fiscaal aantrekkelijk model kan de volgende opzet betreffen. De gemeente exploiteert de oude sportaccommodaties zonder btw. De dienstverlening is niet belast met btw en de btw op de kosten vormt een kostenpost. BV-Sport exploiteert de nieuwe sportaccommodaties c.q. de sportaccommodaties waarvan de BTW-herzieningstermijn (jaar van ingebruikneming en volgende negen boekjaren) nog niet is verstreken. De dienstverlening is belast met btw. De btw op de kosten kan BV-Sport op de btw-aangifte verrekenen c.q. terugvragen. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. De heer Swinkels is onder andere werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.