Nieuws

Combinatiefunctionarissen: beperking kosten van btw

Geplaatst: 22 februari 2017
Kenmerk: 2017.02394

Combinatiefunctionarissen: beperking kosten van btw

Combinatiefunctionarissen vormen een verbinding tussen sport en onderwijs of sport en cultuur. De kosten van de combinatiefunctionaris worden door het Rijk en de gemeente gedragen. Als scholen of sportverenigingen gebruik maken van de combinatiefunctionaris, dan betalen zij daarvoor een bijdrage. Afhankelijk van de wijze van contracteren is over deze bijdrage 21%, 6% of geen btw verschuldigd. Wordt een combinatiefunctionaris door een gemeente ingeleend, dan is btw verschuldigd over de inleenvergoeding. 

Standpunt Belastingdienst

Naar verluidt neemt een aantal eenheden van de Belastingdienst met betrekking tot de btw-positie van de combinatiefunctionaris het volgende standpunt in. Voor zover de gemeente de combinatiefunctionaris tegen vergoeding ter beschikking stelt aan Brede Scholen en sportverenigingen, handelt de gemeente als btw-ondernemer. De gemeente moet dan over de vergoeding die zij in rekening brengt 21% btw voldoen. De btw die de gemeente in rekening brengt, vormt voor de Brede Scholen en sportverenigingen doorgaans een kostenpost. De btw die aan de gemeente in rekening wordt gebracht, kan de gemeente (naar rato) verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte.

Voor zover de gemeente de combinatiefunctionaris aan derden om niet of tegen een symbolisch bedrag ter beschikking stelt, handelt de gemeente niet als btw-ondernemer. De gemeente kan de aan haar in rekening gebrachte btw volgens sommige eenheden van de Belastingdienst in dat geval (naar rato) compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Gemeenten kunnen de btw op de kosten van de organisatie van de terbeschikkingstelling van de combinatiefunctionaris ook compenseren bij het BTW-compensatiefonds omdat de gemeenten volgens deze eenheden van de Belastingdienst ter zake handelen als overheid.

Beperking van kosten van btw

Als de gemeente combinatiefunctionarissen inleent, betaalt de gemeente btw. Deze btw kan (in de keten) een kostenpost vormen. In plaats van het inlenen van een combinatiefunctionaris kan ook een sportdienst worden ingekocht. Een sportdienst is onder voorwaarden belast met 6% btw. Volgens Taxnavigator kunnen gemeenten en sportservicebureaus ook samenwerken via een btw-koepelinstelling. Alsdan kan met toepassing van de btw-koepelvrijstelling de gehele btw-druk worden weggenomen.

Dit model wordt verder uitgewerkt op Taxnavigator.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.