Nieuws

Bezwaar BCF-beschikking begraafplaatsen

Geplaatst: 23 september 2017
Kenmerk: 2017.03236

Bezwaar BCF-beschikking begraafplaatsen

In het nieuwsbericht van 26 juli 2017 hebben wij u geïnformeerd over de lopende procedure van de gemeente Krimpen aan den IJssel inzake de exploitatie van begraafplaatsen. De procedure kan ook voor uw gemeente van belang zijn. Op een relatief eenvoudige manier kunt u een voor de gemeente Krimpen aan den IJssel positieve uitkomst van de procedure ook voor uw gemeente laten gelden.        

Procedure   

De gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna ook: de gemeente) voert een procedure ter zake van de exploitatie van begraafplaatsen. Een van de standpunten is dat de gemeente in ieder geval een gedeelte van de btw op de kosten kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. In de praktijk blijkt dat:  

  • De kosten van veel begraafplaatsen niet alleen worden bekostigd met grafrechten maar ook een deel met de algemene middelen van de gemeente;
  • Op veel begraafplaatsen zijn ook herdenkingsmonumenten en (tijdelijke) kunstwerken (voor slachtoffers) geplaatst. Daarnaast zijn op veel begraafplaatsen ook historische graven, bijzondere graven en graven van bekende Nederlanders aanwezig zijn. Voorts zijn op veel begraafplaatsen ook gesneuvelde geallieerde soldaten zoals piloten begraven. Een oude begraafplaats kan kwalificeren als een Rijksmonument;  
  • Veel begraafplaatsen worden ingericht of getransformeerd tot een gedenkpark of een natuurbegraafplaats. Een begraafplaats functioneert als een openbare herinnerings- en overdenkingsplek en is daarmee een voorziening met een publiek karakter;  
  • Gemeente op een begraafplaats capaciteit vrijhouden om in geval van een calamiteit een groot aantal personen in een korte termijn te kunnen begraven. Gemeenten hebben de plicht om onbekende overleden personen te begraven;  
  • Een begraafplaats in het algemeen voor een ieder toegankelijk is om het graf van overleden personen te bekijken. Daarnaast hebben steenhouwers, uitvaartverzorgers, hoveniers, schoonmakers, grafruimbedrijven toegang tot de begraafplaats om werkzaamheden te verrichten.  

Gemeentelijke praktijk

Veel gemeenten wordt geadviseerd om bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking met verwijzing naar de procedure van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De praktijk wijst uit dat de Belastingdienst deze praktische manier van werken niet (meer) accepteert.

Artikel 9, lid 4 Wet op het BTW-compensatiefonds biedt gemeenten de mogelijkheid om voor de afgelopen vijf jaren nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds te vragen. Een gemeente kan dus afwachten en na afloop van de nieuwe procedure de financiële aspecten inzichtelijk maken en om nieuwe beschikkingen BTW-compensatiefonds verzoeken.

Gelet op het feit dat de procedure nog enige tijd zal lopen bestaat dan wel de mogelijkheid dat 2012 en 2013 zijn verjaard. Verjaring kan worden gestuit door in december 2017 voor het jaar 2012 een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds aan te vragen en in december 2018 voor het jaar 2013 om een nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds te verzoeken. Waarschijnlijk zal de Belastingdienst geen pro forma verzoek accepteren en om een financiële onderbouwing vragen.      

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.