Nieuws

Belangrijke ontwikkeling inzake het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’

Geplaatst: 25 november 2016
Bron: Hoge Raad 11 november 2016, nr. 15/03447; Gerechtshof Amsterdam 18 juni 2015, nr. 14/00438 tot en met 14/00440
Bron url: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2567
Kenmerk: 2016.01407

Belangrijke ontwikkeling inzake het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’

Met betrekking tot het leerstuk van kosten voor gemene rekening volgt uit de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 juni 2015 dat een vaste verdeelsleutel niet een vast percentage hoeft te betreffen. De Hoge Raad laat in zijn arrest van 11 november 2016, nr. 15/03447, de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 18 juni 2015 in stand.

Feiten

Op 1 januari 2009 is stichting X (hierna ook: de stichting) opgericht. Vanaf de datum van oprichting neemt de stichting 22 scholen over van een gemeente. Stichting X sluit met Stichting Y een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst betreft de ondersteuning bij het verzorgen van onderwijs, het ontwikkelen van onderwijs en de huisvesting. De stichtingen richten een bedrijfsbureau op waarin ondersteunende taken worden ondergebracht. De stichtingen komen overeen de kosten inclusief de risico’s met betrekking tot het bedrijfsbureau te verdelen overeenkomstig een verdeelsleutel die is gebaseerd op basis van het aantal leerlingen. De samenwerking is in 2013 beëindigd.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de doorbelastingen aan Stichting Y aan btw-heffing zijn onderworpen en dat het leerstuk van het verdelen van voor gemene rekening gemaakte kosten toepassing mist.

Oordeel Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de betalingen die aan Stichting X zijn gedaan geen vergoeding zijn voor onder bezwarende titel verleende diensten. Volgens het oordeel van het Gerechtshof is sprake van het verrekenen van de voor gemene rekening gemaakte kosten en blijft verschuldigdheid van btw achterwege.

Het Hof komt tot dit oordeel op basis van de volgende – kort weergegeven – feiten. De kosten zijn vanaf het bestaan van Stichting X door de stichting gemaakt en volgens een vaststaande verdeelsleutel tussen Stichting X en Stichting Y verdeeld. De kosten zijn vanaf het bestaan van Stichting X verdeeld. De kosten zijn voor gemeenschappelijke rekening en risico gemaakt. Bij de beëindiging van de samenwerking heeft het risico zich geopenbaard doordat door Stichting Y aan Stichting X betalingen zijn gedaan in verband met boventallig personeel in Stichting X.

Stichting Y is bovendien betrokken geweest bij het aansturen van personeel en bij het nemen van rechtspositionele beslissingen omtrent de personeelsleden. Ook hebben Stichting X en Stichting Y de huurkosten verdeeld. Bij de verdeling van de verschillende kosten is geen winstopslag gehanteerd.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 11 november 2016 dat de uitspraak van het Gerechtshof in stand blijft.

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is van belang voor gemeenten die (steeds meer) samenwerken met andere gemeenten, woningstichtingen en waterschappen. De Belastingdienst hanteert een strikte uitleg van het begrip ‘vaste verdeelsleutel’. De Belastingdienst heeft de eis dat een vaste verdeelsleutel een vast percentage moet betreffen in de procedure laten vallen. Een aantal gemeenten past het leerstuk kosten voor gemene rekening toe bij samenwerking op het gebied van ICT en begraafplaatsen.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl