Nieuws

Bewegingsonderwijs en teruggaaf van btw

Geplaatst: 05 november 2016
Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2016, nr. ARN 15/4187
Kenmerk: 2016.00918

Bewegingsonderwijs en teruggaaf van btw

Rechtbank Gelderland heeft een uitspraak gedaan over het recht op teruggaaf van btw inzake de exploitatie van gemeentelijke sporthallen. Bij een toename van het met btw-belaste gebruik van de sporthallen verplichten de btw-herzieningsregels volgens Rechtbank Gelderland de Belastingdienst niet om aan de gemeente een aanvullende teruggaaf van btw te verlenen.  

Feiten

De uitspraak vermeldt de volgende feiten. De gemeente X (hierna ook: de gemeente) heeft in 2006 en 2007 een viertal sporthallen in gebruik genomen. De sporthallen worden voor 60% gebruikt voor het tegen een meer dan symbolische vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen. Schoolbesturen krijgen van de gemeente de gelegenheid om de sporthallen te gebruiken voor het bewegingsonderwijs. De gemeente krijgt 60% van de btw op de kosten van de bouw en inrichting van de sporthallen terug van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst heeft de gemeente de sporthallen voor 60% in gebruik genomen als btw-ondernemer. De overige 40% heeft de gemeente niet als btw-ondernemer in gebruik genomen omdat de schoolbesturen geen vergoeding betalen voor het gebruik van de sporthallen. Het gebruik door de basisscholen wordt bekostigd met een Rijksbijdrage. 

Rechtsvraag

Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat over de volgende rechtsvraag is geprocedeerd. In 2010 wijzigt het gebruik en worden de sporthallen volledig gebruikt voor het verrichten van met btw belaste activiteiten. De sporthallen worden met ingang van 1 januari 2010 voor 100% als btw-ondernemer gebruikt. De btw-herzieningstermijn is nog niet verstreken. De btw-herzieningstermijn omvat het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Per boekjaar wordt ter zake van 10% van de btw op de bouwkosten bekeken of teveel of te weinig btw op de investeringskosten is terugbetaald. Omdat de gemeente de sporthallen met ingang van 1 januari 2010 volledig gebruikt voor met btw belaste activiteiten claimt de gemeente per sporthal 40% van de herzienings-btw over het jaar 2012. De Belastingdienst weigert teruggaaf van btw te verlenen. Het belastingadvieskantoor dat de gemeente ondersteunt bij het verzorgen van de teruggaaf van btw stelt beroep in bij de Rechtbank Gelderland.   

Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 4 augustus 2016, nr. ARN 15/4187, dat de gemeente geen recht heeft op een aanvullende teruggaaf van btw. De gemeente heeft de sporthallen volgens de rechtbank voor 60% in gebruik genomen als btw-ondernemer, namelijk voor het tegen (een meer dan symbolische) vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen. Voor de overige 40% zijn de sporthallen niet in gebruik genomen als btw-ondernemer. 

De gemeente handelt niet als btw-ondernemer bij het om niet ter beschikking stellen van sporthallen. De btw-herzieningsregels hebben betrekking op het gebruik als btw-ondernemer. Mocht het gebruik voor btw-ondernemersactiviteiten toenemen dan kan volgens de Rechtbank niet via de btw-herzieningsregels een extra aftrek c.q. teruggaaf van btw worden verkregen. De btw-herzieningsregels hebben volgens de Rechtbank alleen betrekking op een wijziging van het gebruik binnen de btw-ondernemerssfeer. De gemeente heeft volgens de Rechtbank geen mogelijkheid om de sporthallen volledig als btw-ondernemersvermogen aan te etiketteren.  

Gemeentelijke praktijk 

De procedure is van belang voor de gemeentelijke praktijk. Veel gemeenten krijgen geen aanvullend recht op teruggaaf van btw bij de wijziging van het gebruik van sporthallen en gymnastiekzalen. Daarnaast speelt de vraag over de bekostiging van het bewegingsonderwijs. Het Rijk betaalt de gemeente een financiële bijdrage voor de bekostiging van het bewegingsonderwijs voor basisscholen. Aldus lijkt sprake van een ‘interne’ betaling c.q. is het redelijk om vanuit fiscaal perspectief een interne betaling aan te nemen. De gemeente heeft hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl