Nieuws

BTW: Actualisatie en uitbreiding Besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’

Geplaatst: 15 juni 2024
Kenmerk: 2024.53313

BTW: Actualisatie en uitbreiding Besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de actualisatie en uitbreiding van het Besluit van 7 juni 2024, nr. 2024-13855, inzake het btw-vrij detacheren van personeel.

Feiten en achtergrond

Het detacheren c.q. uitlenen van personeel tegen een meer dan symbolische vergoeding is een btw-ondernemersactiviteit die in principe is belast met btw. In het Besluit Ter beschikking stellen van personeel heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de detachering van personeel onder (bepaalde) voorwaarden niet is belast met btw. Het Besluit heeft betrekking op het btw-vrij ter beschikking stellen van personeel in de sociaal-culturele-, onderwijs- en zorgsector en het detacheren van personeel aan- en door publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Uitbreiding besluit

In het geactualiseerde besluit heeft de Staatssecretaris verduidelijkt dat de detachering van personeel in een aantal gevallen niet een belastbare prestatie voor de btw vormt. Het om niet ter beschikking stellen van personeel is niet belast met btw tenzij sprake is van ruil. Bij een pot- en poolovereenkomst kunnen brutoloonkosten buiten de heffing van btw blijven. De terbeschikkingstelling van personeel door en bij btw-ondernemers die deel uitmaken van dezelfde btw-fiscale eenheid blijft buiten de heffing van btw.

Kosten voor gemene rekening

Een belangrijke uitbreiding van het besluit is het onderdeel over het leerstuk kosten voor gemene rekening. Onder voorwaarden kan bij toepassing van dit leerstuk heffing van btw achterwege blijven bij het doorbelasten van personeelskosten. De personeelskosten worden door de betrokken partijen voor beide rekening en risico bekostigd maar door één partij betaald. De penvoerder verdeelt vervolgens de kosten voor het werkelijke bedrag op basis van een vooraf vastgestelde vaste verdeelsleutel naar de andere partij(en), waarbij het risico van die kosten alle partijen volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaat.

Nauwe samenhang

In het oude Besluit stond al een faciliteit voor een btw-vrijstelling voor detacheringen die nauw samenhangen met de btw-vrijgestelde prestaties. Deze is nader toegelicht.

Gemeenten/Arbeidsmobiliteit

De voorwaarden voor toepassing van de btw-vrijstelling voor het detacheren van personeel in het kader van de arbeidsmobiliteit is niet gewijzigd. Nog steeds gelden de dezelfde eisen zoals opgesomd onder a tot en met h. Ook de eis van 12 maanden is niet vervallen. In de praktijk is het vaak lastig om (achteraf) aan te tonen dat aan alle eisen wordt voldaan.

Gemeentelijke praktijk 

Advies voor abonnees Taxnavigator. Klik hier 

Documenten en publicaties

  • Besluit van 7 juni 2024, nr. 2024-13855, 'Omzetbelasting. Ter beschikking stellen van personeel'. Klik hier
  • Ingetrokken Besluit van 5 juli 2022, nr. 2022.181729,'Omzetbelasting. Ter beschikking stellen van personeel', stcrt-2022-18350. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl.© Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon