Nieuws

BTW: Subsidies en btw; beperken kosten van btw

Geplaatst: 02 maart 2023
Kenmerk: 2023.49158

BTW: Subsidies en btw; beperken kosten van btw

In dit themabericht informeren wij u over verschillende btw-aspecten van subsidies en de mogelijkheden om kosten van btw te beperken.

Gemeenten verstrekken en ontvangen veel subsidies.

Gemeente verstrekt subsidie

Als de gemeente een subsidie verstrekt ontstaat de vraag of subsidie is belast met btw. Verleent de ontvanger van de subsidie een dienst aan de gemeente en is de subsidie een vergoeding voor deze dienst. 

Van dienstverlening kan sprake zijn als de ontvanger van de subsidie voor de gemeente een activiteit verricht die de gemeente anders zelf zou moeten verrichten. De ontvanger van de subsidie doet bijvoorbeeld onderzoek naar verkeersveiligheid in een wijk van de gemeente of de ontvanger van de subsidie verzorgt een inventarisatie van leesachterstand bij jeugd in de gemeente. De gemeente gebruikt de bevindingen van de onderzoekers voor het maken van beleid. 

Als de subsidie een vergoeding voor dienstverlening betreft dan moet worden bekeken of de dienstverlening is vrijgesteld van de heffing van btw omdat sprake is van sport, maatschappelijk werk, onderwijs of medische dienstverlening. Is de dienstverlening niet vrijgesteld van de heffing van btw dan is de subsidie belast met btw en moet worden bekeken of het algemene btw-tarief van 21% van toepassing is of dat het verlaagde btw-tarief van 9% geldt. Als de ontvanger van de subsidie een factuur met btw moet uitreiken dan heeft de ontvanger recht op aftrek c.q. teruggaaf van btw op zijn kosten.

Gemeente ontvangt subsidie

Gemeenten ontvangen subsidies en andere uitkeringen van het Rijk, provincies, waterschappen en andere organisaties. Veel gemeenten besteden dit budget door het geven van opdrachten en ontvangen voor de werkzaamheden facturen met btw. Als de gemeente de btw op de kosten niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds dan ontstaan kosten van btw. Door geen opdracht te geven maar te gaan samenwerken kunnen onder voorwaarden kosten van btw worden vermeden.

Subsidie in natura

De gemeente verstrekt een financiële bijdrage aan een stichting. De stichting leent personeel in van de gemeente en de stichting bekostigt de inlening met het budget dat van de gemeente is ontvangen. Het uitlenen van personeel is in principe belast met btw. Als de stichting geen btw op de kosten kan aftrekken op de btw-aangifte, geen btw kan doorschuiven via de btw-transparantiemethode of de btw niet krijgt vergoed via een subsidieregeling dan ontstaan extra kosten van btw. Door het verstrekken van een subsidie in natura kunnen kosten van btw worden vermeden. Van belang is een en ander op een juiste manier vast te leggen in de documenten en de gemeentelijke administratie. 

Cursus

Tijdens de cursus ‘Subsidies en btw’ informeren wij u uitgebreid over de vele fiscale aspecten van subsidies. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.