Nieuws

BTW: KG:209:2023:6 Fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

Geplaatst: 26 oktober 2023
Kenmerk: 2023.51294

BTW: KG:209:2023:6 Fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het standpunt van de kennisgroep van de Belastingdienst dat een gemeente en een besloten vennootschap waarvan de gemeente de aandelen houdt een btw-fiscale eenheid kunnen vormen.

Uitgangspunt

Een gemeente houdt alle aandelen van een BV. Onder voorwaarden kunnen de gemeente en de BV een zogenoemde btw-fiscale eenheid vormen. Enkel en alleen voor de heffing van btw wordt de BV als een onderdeel van de gemeentelijke organisatie beschouwd. Dat wil zeggen geen heffing van btw over dienstverlening van en aan de BV. Een btw-fiscale eenheid bestaat als sprake is van een financiële, economische en organisatorische verwevenheid tussen de gemeente en de BV. De financiële verwevenheid is aanwezig omdat de gemeente de aandelen van de BV houdt. Uit de financiële verwevenheid volgt in het algemeen de organisatorische verwevenheid. De aandeelhouder benoemt, schorst en ontslaat het bestuur van de BV. De gemeente verleent diensten aan de BV en de BV verleent alleen diensten aan de gemeente zodat sprake is van economische verwevenheid.

Standpunt kennisgroep Belastingdienst

Een gemeente verzorgt werkzaamheden als overheid en ook als btw-ondernemer. De gemeente X heeft de aandelen van A BV in eigendom. De activiteiten van A BV bestaan uit het beschikbaar stellen van eigen personeel aan Gemeente X. De gemeente zet het ingeleende personeel in voor zowel de overheids- als de ondernemersactiviteiten van Gemeente X. De belastinginspecteur heeft vastgesteld dat aan de vereisten van financiële, organisatorische en economische verwevenheid wordt voldaan.

De kennisgroep van de Belastingdienst neemt het standpunt in dat een gemeente onderdeel kan uitmaken van een btw-fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid, Wet OB 1968. Dit artikel vereist niet dat een publiekrechtelijk lichaam voor al haar activiteiten als ondernemer wordt aangemerkt. De btw-richtlijn beperkt de fiscale eenheid niet tot belastingplichtigen. Ook niet-belastingplichtigen kunnen onderdeel uitmaken van een btw-fiscale eenheid.

Als de gemeente onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid omzetbelasting blijft de gemeente zelfstandig werkzaamheden of handelingen verrichten. Het feit dat het publiekrechtelijk lichaam onderdeel uitmaakt van een btw-fiscale eenheid maakt dan ook niet dat zij haar eigen rechtsvorm verliest. Het publiekrechtelijk lichaam blijft nog steeds zelfstandig deelnemen aan het economisch verkeer. In een dergelijk geval kan nog altijd getoetst worden of deze handelingen worden verricht als overheid in de zin van artikel 13 btw-richtlijn.

Gemeentelijke praktijk 

Het standpunt kan gevolgen hebben voor gemeenten die aandelen houden van sportbedrijven, reïntegratiebedrijven, bedrijven die actief zijn in het Sociaal Domein en andere bedrijven. Als sprake is van een btw-fiscale eenheid dan is de onderlinge dienstverlening niet (meer) belast met btw voor zover diensten tussen de onderdelen van de fiscale eenheid worden verricht. Als de BV personeel uitleent aan Gemeente X dan is de dienstverlening niet meer belast met btw. Wordt personeel uitgeleend aan gemeente Y of Z die geen onderdeel uitmaken van de btw-fiscale eenheid dan is en blijft de dienstverlening belast met btw tenzij een btw-vrijstelling geldt. 

Een btw-fiscale eenheid bestaat vanuit het perspectief van de belastingplichtigen c.q. Gemeente X en A BV op het moment dat aan de vereisten voor het bestaan van een btw-fiscale eenheid is voldaan. Een btw-fiscale eenheid bestaat vanuit het perspectief van de Belastingdienst op het moment dat de Belastingdienst een beschikking heeft genomen. 

De kennisgroep neemt geen standpunt in of A BV de btw op de kosten via de btw-transparantiemethode kan doorschuiven naar de gemeente zodat de gemeente de btw op kosten kan compenseren bij het BTW-Compensatiefonds als recht op compensatie van btw bestaat.

Documenten en publicaties

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.