Nieuws

BCF: Inburgering

Geplaatst: 17 januari 2022
Kenmerk: 2022.34134

BCF: Inburgering

In dit themabericht informeren wij u over een belangrijke ontwikkeling inzake de nieuwe Wet inburgering 2021 en het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds.

Onder de nieuwe Wet inburgering 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de brede intake, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), het aanbod aan asielmigranten, voortgangsgesprekken, het schakelen tussen leerroutes en het afschalen binnen de zogenoemde B1-route, het ‘ontzorgen’ (betaling vaste lasten uit uitkering) en het opleggen van boetes.

Uitvoeringskosten gemeente

Gemeenten maken uitvoeringskosten

 • Inrichting beleid en processen
 • Werving en opleiden personeel
 • Inrichten communicatie
 • Inkoop van trajecten
 • Beleid en ondersteunende processen

Kosten inburgeraar

Gemeenten maken kosten voor inburgering en inburgeringsvoorzieningen en leerroutes zoals

 • Intake en PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie)
 • Voortgangsgesprekken en handhaving
 • Begeleiding om financiën te beheren
 • Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Participatieverklaringstraject
 • Tolkvoorziening

Volgens Taxnavigator kan het standpunt worden ingenomen dat de btw op de kosten kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds op grond van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Barendrecht inzake kosten van re-integratie. Immers zonder de cursussen, begeleiding en coaching kun je niet inburgeren

Volgens Taxnavigator kan het standpunt worden ingenomen dat de btw op de kosten kunnen worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds op grond van het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Barendrecht inzake kosten van re-integratie. Immers zonder de cursussen, begeleiding en coaching kun je niet inburgeren. Met ingang van 1 januari 2021 gelden er volgens de Wet inburgering 2021 sancties als niet wordt voldaan aan de inburgeringsplicht. Gelet op het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de gemeente Barendrecht over het recht op compensatie van btw op de kosten van re-integratie zou ook met betrekking tot de btw op de kosten van inburgering ook recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds moeten bestaan.

Bericht VNG

Het bericht vermeldt:

De VNG heeft bij de Belastingdienst aan de Belastingdienst gevraagd of en in hoeverre gemeenten de btw die drukt op de inburgering kunnen claimen bij het Btw-compensatiefonds.

Het Expertisecentrum Lokale overheden van de Belastingdienst constateert dat gemeenten voor verschillende doelgroepen verschillende taken hebben: voor de begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten hebben gemeenten een veel uitgebreidere wettelijke taak dan voor gezins- en overige migranten, die grotendeels zelf verantwoordelijk blijven voor hun inburgering. Om die reden is het niet mogelijk om één standpunt in te nemen over inburgering.

Wanneer wel/geen recht op compensatie?

 • Alleen als de gemeente een wettelijke taak heeft in het faciliteren van de inburgering en de inburgeraars de verplichting hebben de trajecten af te nemen op straffe van sanctiemogelijkheden, bestaat er een recht op compensatie bij het Btw-compensatiefonds
 • Als er geen sprake is van een wettelijke taak van de gemeente of als niet de verplichting bestaat om het inburgeringstraject te volgen, dan komt de btw die drukt op de trajecten niet voor compensatie in aanmerking.
 • Compensatie blijft ook achterwege wanneer deze drukt op goederen of diensten, wanneer deze, als ze door een ondernemer zouden worden verricht, zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Hierbij kunt u denken aan cursussen of opleidingen die de gemeente zelf geeft of zijn ingekocht door de gemeente voor een specifieke groep (asielzoekers).

Aangezien het antwoord dus afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in het individuele geval, kunnen gemeenten, die definitieve rechtszekerheid willen hebben, zich melden bij de voor hen competente inspecteur.

Gemeentelijke praktijk

Door het standpunt van de Belastingdienst krijgen gemeenten te maken met extra administratieve lasten. Ter zake van verplicht inburgeren met sanctie bestaat recht op compensatie van btw op de kosten tenzij een goed of dienst wordt verstrekt waarbij het overwegende belang ligt bij de persoon die moet inburgeren. Ter zake van vrijwillig inburgeren bestaat geen recht op compensatie van btw op de kosten.

Worden kosten gemaakt voor de personen die verplicht moeten inburgeren en voor de personen die vrijwillig inburgeren dan moet de btw op de kosten worden verdeeld. Een situatie die bijvoorbeeld aan de orde is als de gemeente een zogenoemd 'Welkomshuis' inricht waarbij inburgeraars met elkaar samen activiteiten kunnen ondernemen en de Nederlandse taal kunnen leren.

De gemeente kan de taallessen voor de inburgeraars die verplicht moeten inburgeren met sanctie belast met btw inkopen. De btw op de kosten is geen kostenpost voor de gemeente. De gemeente kan de btw op de kosten volgens Taxnavigator compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Door de met btw belaste dienstverlening heeft de aanbieder van de taalcursussen recht op aftrek van btw op zijn kosten. De taallessen voor de personen die vrijwillig inburgeren moet de gemeente bij voorkeur btw-vrij inkopen.

Het derde bulletpoint roept vragen op. In het bulletpoint wordt vermeld: "Compensatie blijft ook achterwege wanneer deze drukt op goederen of diensten, wanneer deze, als ze door een ondernemer zouden worden verricht, zijn vrijgesteld van de heffing van btw. Hierbij kunt u denken aan cursussen of opleidingen die de gemeente zelf geeft of zijn ingekocht door de gemeente voor een specifieke groep (asielzoekers)". Betekent deze bulletpoint dat gemeenten de btw op kosten van taalcursussen voor inburgeraars met sanctie ook niet kan compenseren bij BTW-compensatiefonds? Deze benadering sluit niet aan bij de handelwijze die de Belastingdienst heeft toegepast bij re-integratie. Volgens de redactie van Taxnavigator verdient deze bulletpoint een nadere toelichting van de Belastingdienst.

Documenten en publicaties

 • Bericht VNG. Klik hier
 • Meer informatie over inburgeren. Klik hier
 • Voor raadplegen presentatie 'financiële uitwerking inburgeringswet'. Klik hier
 • Voor raadplegen Wet Inburgering 2021 (Wet van 2 december 2020, houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving). Klik hier
 • Website VNG. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.