Nieuws

LB: IB: Vervanging van IB-47 door nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2022

Geplaatst: 04 augustus 2021
Kenmerk: 2021.39093

LB: IB: Vervanging van IB-47 door nieuwe renseigneringsverplichting vanaf 1 januari 2022

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de invoering van een renseigneringsverplichting ter vervanging van het IB'47 formulier. Bijgaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste punten van de nieuwe renseigneringsverplichting. Het IB-47 formulier blijft gelden voor zover de renseigneringsverplichting niet van toepassing is.

1. Nieuwe renseigneringsverplichting

Gemeenten verstrekken via het zogenoemde IB-47 formulier financiële informatie aan de Belastingdienst over aan derden uitbetaalde bedragen en verstrekkingen in natura. De huidige wettelijke regeling c.q. de IB-47 regeling staat het niet toe om de gegevens met het Burgerservicenummer (BSN) aan de Belastingdienst te verstrekken. Doordat het Burgerservicenummer bij de informatie ontbreekt kan de Belastingdienst de aangeleverde gegevens moeilijk verwerken in de administratieve systemen. Om de verwerking van de gegevens soepel te laten verlopen is de nieuwe renseigneringsverplichting ingevoerd waarbij de gegevens met het Burgerservicenummer worden verstrekt.

De nieuwe renseigneringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe renseigneringsverplichting is altijd c.q. zonder meer van toepassing. De renseigneringsverplichting geldt ook als de Belastingdienst niet heeft verzocht om aanlevering van de financiële gegevens. De nieuwe renseigneringsverplichting is daarmee breder dan de huidige IB-47 regeling. De nieuwe renseigneringsverplichting brengt volgens Taxnavigator extra administratieve verplichtingen voor gemeenten met zich mee.

2. Reikwijdte nieuwe renseigneringsverplichting

De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing op twee groepen administratieplichtigen. De eerste groep is de inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen. De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing als een inhoudingsplichtige een betaling doet aan een natuurlijk persoon voor door de natuurlijke persoon verrichte werkzaamheden en verleende diensten. Daarnaast geldt de nieuwe renseigneringsverplichting als de natuurlijke persoon werkzaamheden verricht of diensten verleent aan een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Ten slotte geldt de renseigneringsverplichting voor betalingen aan rechthebbenden door collectieve beheersorganisaties c.q. cbo’s. Dit zijn organisaties die namens een groep van natuurlijke personen handelen om zonder winstoogmerk vergoeding voor een auteursrecht en/of gelieerd c.q. naburig recht te innen en onder natuurlijke personen als rechthebbenden te verdelen.

3. Uitzonderingen renseigneringsverplichting

Met de regeling wordt beoogd om informatie te verzamelen over betalingen die bij de ontvanger mogelijk zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarom zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten uitgesloten van de renseigneringsverplichting. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

  1. de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
  2. de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld;
  3. de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland.

De renseignering is ook van belang in verband met de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting.

4. Nieuwe renseigneringsverplichting en IB'47

Na 1 januari 2022 is iedere inhoudingsplichtige verplicht om gegevens aan te leveren over alle betalingen aan natuurlijke personen of rechthebbenden, die niet in de regeling zijn uitgezonderd. Dit raakt bijvoorbeeld ook betalingen aan zelfstandigen die gebruik maken van een btw-vrijstelling.

De nieuwe renseigneringsverplichting vervangt de huidige opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden slechts gedeeltelijk. De huidige opvraag zonder BSN zal ook na de invoering van de nieuwe renseigneringsverplichting worden gehandhaafd voor betalingen aan derden, die niet onder de nieuwe renseigneringsverplichting vallen.

De nieuwe renseigneringsverplichting verloopt volledig digitaal. De Belastingdienst stelt nog een handleiding op waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe administratieplichtigen de gegevens moeten worden aangeleverd. Deze handleiding van de Belastingdienst naar wordt gepubliceerd op de website 'Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (OBD)' van de Belastingdienst.

5. Gemeentelijke praktijk

Voor uitwerking: Klik hier

6. Documenten en publicaties

  • Besluit van 7 juli 2021 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.