Nieuws

BCF: Terugvragen btw op kosten re-integratie: Aandachtspunt (besloten)

Geplaatst: 30 september 2020
Kenmerk: 2020.32083

BCF: Terugvragen btw op kosten re-integratie: Aandachtspunt (besloten)

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een belangrijk aandachtspunt bij het indienen van een aanvullende declaratie BTW-compensatiefonds c.q. suppletie inzake het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds met betrekking tot de btw op de kosten van re-integratie.

De Hoge Raad overweegt in rechtsoverweging 3.2.5: "Voor werklozen die algemene bijstand ontvangen, geldt dat zij op grond van artikel 9, lid 1, aanhef en letter b, van de Wwb verplicht zijn mee te werken aan de ondersteuning die een college van burgemeester en wethouders van een gemeente aan hen aanbiedt met het oog op het verkrijgen van passende arbeid en dat dit college volgens die wet aan de weigering daaraan mee te werken negatieve gevolgen voor de uitkering kan verbinden. Een dergelijke verplichting mee te werken geldt ook voor gewezen politieke ambtsdragers. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.2.4 is overwogen, moet daarom worden aangenomen dat reintegratiediensten en loopbaanbegeleiding in zulke gevallen door de gemeente worden afgenomen voor gebruik door die gemeente zelf. Dat betekent dat de in artikel 4, lid 1, letter a, van de Wet Bcf bedoelde uitzondering toepassing mist. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.2.3 tot en met 3.2.5 is overwogen, geven de hiervoor in 2.2 weergegeven oordelen van het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het middel faalt".

Voor gemeenten betekent dit dat een aanvullende declaratie BTW-compensatiefonds c.q. suppletie moet worden onderbouwd met documenten waaruit blijkt dat deelnemers aan re-integratietrajecten verplicht zijn deel te nemen en dat een sanctie volgt als niet wordt deelgenomen. Welke sancties legt de gemeente op als niet wordt deelgenomen aan een re-integratietraject?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.