Nieuws

Kleine ondernemersregeling

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.05245

Kleine ondernemersregeling

De btw-kleine ondernemersregeling wordt verruimd. Deze uitbreiding lijkt niet direct relevant voor gemeenten. De uitbreiding kan wel ongewenste fiscale gevolgen hebben voor gemeenten.

Ook stichtingen kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe btw-kleine ondernemersregeling. De verruiming van de btw-kleine ondernemersregeling kan ongewenste fiscale gevolgen hebben als de gemeente onroerende zaken of ruimten in onroerende zaken belast met btw verhuurt aan stichtingen die een beperkte omzet hebben. De stichtingen kunnen opteren voor toepassing van de nieuwe btw-kleine ondernemersregeling. De omzet van de stichting is niet meer voor meer dan 90% belast met btw waardoor de met btw belaste verhuur vervalt.

Huidige kleine ondernemersregeling

De btw-regelgeving kent een zogenoemde kleine ondernemersregeling. Natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen zijn onder voorwaarden geen btw verschuldigd. De huidige btw-kleine ondernemersregeling geldt niet voor stichtingen. Een stichting is een rechtspersoon en geen natuurlijk persoon.

Nieuwe kleine ondernemersregeling

De bestaande btw-kleine ondernemersregeling wordt met ingang van 1 januari 2020 verruimd. Vanaf 2020 wordt namelijk de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de btw-kleine ondernemersregeling. Ondernemers die minder omzet hebben dan € 20.000 per jaar zijn geen btw meer verschuldigd en kunnen ook geen btw op de kosten aftrekken.

De nieuwe btw-kleineondernemersregeling gaat ook voor alle rechtsvormen gelden. Een stichting maar ook een bv kunnen opteren voor toepassing van de btw-kleine ondernemersregeling. Kiest een ondernemer voor de nieuwe btw-kleine ondernemersregeling dan geldt de regeling in ieder geval voor minstens drie jaar.

Ondernemers die zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe KOR kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Dit aanmelden kan vanaf 1 juni 2019.

Toepassing van de btw-kleine ondernemersregeling is niet verplicht. Als de btw-kleine ondernemersregeling wordt toegepast kan niet worden geopteerd voor een met btw belaste huur!

Praktijk gemeenten

Voor gemeenten is de btw-kleine ondernemersregeling een aandachtspunt! Opteert een stichting voor toepassing van de btw-kleine ondernemersregeling dan vervalt de met btw belaste huur van ruimte die de gemeente aan de stichting verhuurt. Het gevaar bestaat dat men uit onwetendheid opteert voor toepassing van de btw-kleine ondernemersregeling maar de gevolgen daarvan voor toepassing van de met btw belaste huur niet onderkent.

Bij nieuw onroerend goed kan een aanzienlijke kostenpost ontstaan als de met btw-belaste verhuur vervalt. Mogelijk moet in verband met de btw-herzieningsregels in het verleden in aftrek genomen btw worden herzien.

Heeft uw gemeente een overzicht van de met btw belaste verhuur van ruimte aan stichtingen? Heeft uw gemeente een (nieuwe) MFA waarin ruimten aan kleine stichtingen worden verhuurd?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.