Nieuws

Vrijwilligersregeling / stembureau / burgercommissielid

Geplaatst: 03 november 2018
Kenmerk: 2018.04778

Vrijwilligersregeling / stembureau / burgercommissielid

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld de vergoedingen die in het kader van de vrijwilligersregeling kunnen worden verstrekt te verhogen. De Leden van de fractie van DENK hebben de vraag gesteld of leden van een stembureau en een burgercommissieleden onder de vrijwilligersregeling kunnen vallen.

De Staatssecretaris van Financiën merkt in de Nota naar aanleiding van het verslag van 26 oktober 2018 op:

De leden van de fractie van DENK vragen wat wel en niet onder de vrijwilligersregeling valt. Als voorbeelden noemen zij het lidmaatschap van een stembureau en de situatie dat een burgercommissielid als vrijwilliger niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor de gemeenteraad. Onder de vrijwilligersregeling vallen vergoedingen en verstrekkingen die in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk toekomen aan een vrijwilliger. Onder vrijwilliger wordt hierbij verstaan de persoon die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een organisatie die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld. Indien de genoemde vrijwilligers dus niet bij wijze van beroep arbeid verrichten voor een stembureau of een gemeenteraad en zij ontvangen hiervoor vergoedingen en verstrekkingen, dan worden de vrijwilligers niet aangemerkt als werknemer als deze vergoedingen en verstrekkingen tezamen niet hoger dan € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar zijn. De vrijwilligers kunnen deze vergoedingen en verstrekkingen dan zonder inhouding van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ontvangen van het stembureau of de gemeenteraad. In de praktijk wordt niet altijd aan deze vereisten voldaan.

Bron: Kamerstuk 35.026, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019), nr. 13, Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 26 oktober 2018. Voor downloaden: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.