Nieuws

Verpleegkundige heeft recht op ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting

Geplaatst: 20 januari 2018
Kenmerk: 2018.03587

Verpleegkundige heeft recht op ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting

Op 30 mei 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigd dat zorgverleners onder voorwaarden de IB-belastingvoordelen kunnen genieten.

Bron: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 mei 2017, nrs. 16/00953 en 16/00954. Voor downloaden: klik hier

Feiten

Mevrouw S is werkzaam als zorgverlener. Ze is als zorgverlener geregistreerd in het BIG-register en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Mevrouw S verricht haar werkzaamheden met een aantal collega’s in teamverband. De werkzaamheden van mevrouw S betreffen geen AWBZ-thuiszorg in natura maar (thuis)zorg buiten het wettelijk kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet toelating zorginstellingen. De zorgvrager heeft via een bemiddelaar een overeenkomst met mevrouw S gesloten. De werkzaamheden van mevrouw S worden bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget.

Zelfstandig uitoefenen van werkzaamheden

Bij de belastingrechter maakt mevrouw S aannemelijk dat zij niet verplicht is om de zorgvragers te aanvaarden die door de bemiddelaar worden aangeboden; zij bij ziekte of vakantie zelf (binnen het team) een vervanger dient te regelen; zij, tezamen met het betreffende team van zorgverleners, bij de uitvoering en nadere invulling van het zorgplan geheel zelfstandig handelt; zij haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht uitvoert; zij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de door haar verrichte werkzaamheden; zij daartoe zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten en heeft afgesloten; de factuur die de bemiddelaar aan de zorgvrager verstuurt namens haar is opgesteld en dat de betaling van de vergoeding door de zorgvrager rechtstreeks aan haar plaatsvindt.

Geschil Belastingdienst

Mevrouw S verantwoord haar inkomsten als winst uit onderneming en claimt de zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling. Volgens de belastinginspecteur geniet mevrouw S inkomsten uit werkzaamheden als verpleegkundige die worden gekwalificeerd als resultaat uit overige werkzaamheden.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn uitspraak van 30 mei 2017, nr. 16/00953 en 16/00954, dat onder een onderneming ook wordt verstaan het zelfstandig uitgeoefende beroep en de beoefenaar van een zelfstandig beroep. De werkzaamheden van mevrouw S betreffen de zelfstandige uitoefening van een beroep. Mevrouw S beschikt over voldoende zelfstandigheid en oefent het beroep voor eigen rekening en risico uit. Het beroep wordt volgens het Gerechtshof niet voor rekening van de bemiddelaar uitgeoefend zoals de belastinginspecteur stelt. De beniddelaar heeft volgens het Gerechtshof slechts een faciliterende rol.   

Gemeentelijke praktijk

De uitspraak is ook voor gemeenten van belang. Door juist te contracteren kunnen zorgverleners hun werkzaamheden als IB-ondernemer aanbieden en de belastingvoordelen van IB-ondernemer genieten. Door de IB-belastingvoordelen kunnen de kosten van de zorg dalen. Als de zorgkosten kan bij een gelijkblijvend budget per saldo meer zorg worden verleend.  

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator