Nieuws

Verhuur plus/opslagruimte

Geplaatst: 21 april 2018
Bron: HR 20 april 2018, nr. 16/03303
Kenmerk: 2018.03948

Verhuur plus/opslagruimte

Op 20 april 2018 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak over het ter beschikking stellen van een ruimte voor de opslag van goederen. Volgens de Hoge Raad is de dienstverlening vrijgesteld van de heffing van btw.

1. Feiten

Een ondernemer exploiteert een gebouw waarin zich meerdere afzonderlijke eenheden bevinden. De ondernemer stelt de eenheden of gedeelten van de eenheden tegen vergoeding ter beschikking voor de opslag van goederen. Het gebouw is permanent bewaakt. Het gebouw is verwarmd zodat de temperatuur nooit minder dan 6 graden celcius bedraagt. De openingstijden zijn van het gebouw  beperkt. Klanten kunnen alleen in het gebouw komen om goederen van en naar de opslagruimte te brengen. De klanten krijgen de beschikking over transportwagentjes en eventueel gratis gebruik van een bestelbus of aanhangwagen. 

2. Verhuur

De verhuur van vastgoed en ruimte is vrij van btw. De huur is niet belast met btw en de btw op de kosten bij de verhuurder is een kostenpost. Als de huurder de gehuurde ruimte voor tenminste voor 90% gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties kunnen de huurder en verhuurder voor een met btw belaste huur. De btw op de huur vormt voor de huurder geen of nagenoeg geen kostenpost. De huurder kan de btw op de huur immers voor tenminste 90% aftrekken op de btw-aangifte.

3. Verhuur plus

Als naast de verhuur van de onroerende zaak zodanig veel aanvullend dienstbetoon en aanvullende voorzieningen ter beschikking worden gesteld, dan is het mogelijk dat dit aanvullend dienstbetoon en aanvullende voorzieningen de boventoon voeren in de dienst die de exploitant van de onroerende zaak verricht. Er is dan niet langer sprake van het 'passief' ter beschikking stellen van ruimte, maar veeleer van het faciliteren van een bepaalde activiteit. Deze 'andersoortige dienst' wordt aangeduid als 'verhuur plus' en is van rechtswege belast met 21% btw. Het is dan niet nodig om te opteren voor een met btw belaste huur. De exploitant van de onroerende zaak kan de btw op de kosten dan in aftrek nemen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. 

Met name bij grote investeringen in multifunctionele accommodaties biedt het leerstuk ‘verhuur plus’ de mogelijkheid om de kosten van btw te beperken. Over de inkomsten is btw verschuldigd maar alle btw op de kosten van bouw, onderhoud en exploitatie kunnen op de btw-aangifte worden verrekend c.q. worden teruggevraagd. De gebruikersvergoeding is belast met btw en vormt voor de gebruiker een kostenpost. Als de omvang van de btw die de gebruiker betaalt en voor hem een kostenpost vormt minder is dan de omvang van de btw op de kosten van de renovatie c.q. verbouwing bij de verhuurder ontstaat een btw-voordeel.  

4. Uitspraak

Het Gerechtshof oordeelt dat de ondernemer een overeenkomst inzake opslag sluit. Echter hij verleent de opslagdienst door het exclusieve gebruik van een afzonderlijke en afgebakende ruimte aan te bieden. De bijkomende dienstverlening maakt het wezenlijke kenmerk van de dienstverlening niet anders. De Hoge Raad oordeelt dat sprake is van huur als de activiteiten van ondergeschikt belang zijn bij het doel van het gebruik. Van huur is geen sprake indien de activiteiten noodzakelijk zijn om het specifiek gebruik van de ter beschikking gestelde onroerende zaak mogelijk te maken. In de onderhavige casus bevestigt de Hoge Raad dat de bijkomende voorzieningen en het aanvullend dienstbetoon van ondergeschikt belang zijn zodat geen sprake is van verhuur plus

Voor downloaden uitspraak HR 20 april 2018, nr. 16/03303: klik hier

5. Gemeentelijke praktijk 

Volgens Taxnavigator heeft het arrest niet tot gevolg dat bij gemeenten minder snel sprake zal zijn van verhuur plus. Immers gemeenten stellen het vastgoed niet voor een langere tijd ter beschikking maar juist voor specifiek gebruik c.q. een specifieke activiteit. Het ter beschikking stellen van een trouwzaal met bijbehorende dienstverlening in een kasteel of kerk betreft dan volgens Taxnavigator dan ook verhuur plus.   

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.