Nieuws

Kabinet wil slechts beperkte aanpassing Werkkostenregeling

Geplaatst: 27 maart 2018
Kenmerk: 2018.03821

Kabinet wil slechts beperkte aanpassing Werkkostenregeling

Op 23 maart 2018 is de evaluatie van de Werkkostenregeling (WKR) verschenen. Bijgaand de belangrijkste conclusies inzake de Evaluatie Werkkostenregeling en de Kabinetsreactie op een rij. 

Voor downloaden Evaluatie Werkkostenregeling en de Kabinetsreactie: klik hier

Werking Werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vallen tot op zekere hoogte onder een gerichte vrijstelling en blijven daardoor onbelast, zoals reiskosten en studiekosten. Bepaalde vormen van loon in natura, zoals werkplekvoorzieningen en werkkleding, vallen onder een nihilwaardering en blijven op grond daarvan onbelast. De overige vergoedingen en verstrekkingen (met uitzondering van onder andere de ter beschikking gestelde auto en woning) kan de werkgever onder de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom brengen, waardoor deze onbelast blijven. Hiervoor moet de werkgever deze vergoedingen en verstrekkingen in de administratie aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, waarbij moet worden voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, valt onder een eindheffing van 80%.

Invoering noodzakelijkheidscriterium  

Tablets, mobiele telefoons en computers konden voor de invoering van het noodzakelijkheidscriterium onder voorwaarden belastingvrij worden verstrekt. Een belangrijke voorwaarde betrof de omvang van het zakelijk gebruik. Computers konden belastingvrij worden verstrekt als het zakelijk gebruik tenminste 90% van het totale gebruik betrof. Een telefoon kon belastingvrij worden vergoed als het zakelijk gebruik meer dan 10% van het totale gebruik betrof. Het onderscheid tussen de categorieën was niet altijd eenduidig. Betreft een i-pad een telefoon of een computer?

Met ingang van 1 januari 2015 is het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd terzake van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. De werkgever mag gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen belastingvrij verstrekken en vergoeden mits de werkgever deze redelijkerwijs noodzakelijk acht in het kader van de dienstbetrekking en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. Een eventueel privévoordeel voor de werknemer blijft dan onbelast.  

Kabinetsreactie inzake WKR  

1. Complex. De WKR wordt als complex ervaren. Dit komt waarschijnlijk doordat werkgevers zoveel als mogelijk de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen willen benutten alvorens een vergoeding of verstrekking onder de vrije ruimte te brengen.  

2. Vrije ruimte. Het kabinet ziet geen aanleiding om de vrije ruimte uit te breiden. Een uitbreiding van de gerichte vrijstellingen wordt gecompenseerd met een verkleining van de vrije ruimte.  

3. Noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium werkt naar behoren en de toepassing hoeft niet te worden uitgebreid.  

Kabinetsreactie inzake aanpassingen WKR  

Het kabinet ziet mogelijkheden om de WKR met kleine aanpassingen op enkele punten te vereenvoudigen.  

1. Het laten vervallen van de verplichting om vergoedingen en verstrekkingen die gericht zijn vrijgesteld aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.

2. Toestaan dat een werkgever het voordeel van verstrekte maaltijden door middel van een steekproef vaststelt.

3. Herinvoeren van een normrente voor personeelsleningen om het (loon)voordeel eenduidig te kunnen vaststellen.

4. In het Handboek Loonheffingen meer duidelijkheid bieden over de eigen bijdrage van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.

Resultaten evaluatie  

1. Uit de aangiften blijkt dat de sector openbaar bestuur en onderwijs met 7-8% het hoogste percentage werkgevers heeft dat de vrije ruimte overschrijdt.  

2. De kerstpaketten, bedrijfsuitjes, maaltijden, kilometervergoeding boven 19 eurocent, fiets van de zaak en vakbondscontributie zijn posten die onder de vrije ruimte worden gebracht. 

3. Werkgevers, intermediairs en medewerkers van de Belastingdienst geven aan dat overschrijdingen van de vrije ruimte vooral door personeelsfeesten en bedrijfsjubilea worden veroorzaakt.

Gemeentelijke praktijk 

De ervaring leert dat met name het verzamelen van de kosten die onder de werkkostenregeling vallen de nodige inspanningen kost. Weet u hoeveel bloemetjes door een gemeente worden ingekocht? Met name het boeken en de omschrijving op de boeking vereisen de nodige zorgvuldigheid. Gemeenten zouden specifieke grootboekrekeningen voor toepassing van de WKR in de gemeentelijke administratie kunnen opnemen. Ook kan zou kunnen worden gewerkt met specifieke coderingen die worden verwerkt bij de boeking. 

Dit bericht wordt opgesteld door de redactie van Taxnavigator