Nieuws

Belastingbesparing Buurtsportcoach

Geplaatst: 01 september 2018
Kenmerk: 2018.04547

Belastingbesparing Buurtsportcoach

De btw op de kosten van de inhuur van buurtcoaches wordt vaak kostprijsverhogend geboekt. Onder voorwaarden kan een btw-besparing worden gerealiseerd. Als de buursportcoach dansonderwijs verzorgt aan personen jonger dan 21 jaar geldt de btw-onderwijsvrijstelling. De gemeente moet dan bij de buurtsportcoach of bij de organisatie waar de buurtsportcoaches in dienst zijn btw-onderwijs in dans drama en muziek inkopen. 

Een overzicht van de wettelijke bepalingen treft u hieronder aan:  

Wet op de omzetbelasting 

Artikel 11, eerste lid, letter 0 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bepaalt dat van heffing van btw is vrijgesteld:

o. het verzorgen van:
1°. onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, door daartoe bestemde scholen en instellingen, als is omschreven bij of krachtens de wetten tot regeling van het onderwijs dat krachtens wettelijk voorschrift is onderworpen aan het toezicht door de Inspectie van het onderwijs of aan een ander toezicht door de minister die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast;
2°. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, waarbij kan worden bepaald, dat de vrijstelling slechts toepassing vindt ten aanzien van ondernemers die met dat onderwijs geen winst beogen;

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

Artikel 8 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Als onderwijs als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de wet, wordt aangewezen:
a. beroepsopleidingen verzorgd door:
1°. instellingen die opgenomen zijn in het Instellingenregister Beroepsonderwijs;
2°. natuurlijke personen die opgenomen zijn in het Docentenregister Beroepsonderwijs voor zover het betreft het verzorgen van beroepsopleidingen die niet worden uitgevoerd als instelling als bedoeld onder 1o, of
3°. de uit de openbare kassen bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of bedoeld bij de Wet educatie en beroepsonderwijs;
b. algemeen vormend onderwijs, ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs dat is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1°, van de wet, met uitzondering van het onderwijs dat een vrijetijds-karakter heeft dan wel dient om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven;
c. onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming, aan personen jonger dan 21 jaar;
d. bijlessen en tentamen- of examentrainingen die worden verstrekt in het kader van het onderwijs als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de wet.
2  Onder onderwijs wordt mede begrepen het afnemen van examens ter afsluiting van onderwijs als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de wet, ook indien dat geschiedt door een ander dan de ondernemer die voor het desbetreffende examen heeft opgeleid.

Toelichting

De vrijstelling voor deze diensten is opgenomen in het bestaande artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit, dat reeds voorzag in een vrijstelling voor muziekonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar. De vrijstelling voor onderwijs in dans ziet op alle dansvormen zoals jazzdans, kinderdans (algemeen dansante vorming), klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans, tapdans, dansexpressie en internationale dans (waaronder Afrikaanse dans, Arabische dans, Indiase dans, Spaanse dans en folkloredans). Aerobic valt niet onder deze vrijstelling (zie echter punt 4 van dit besluit). Bij de vrijstelling voor onderwijs in drama moet worden gedacht aan onderwijs in de vorm van toneel- en theaterlessen. Als beeldende vorming zijn aan te merken tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.