Nieuws

Procedure inzake gemeentelijke vennootschap en btw

Geplaatst: 14 november 2017
Kenmerk: 2017.03333

Procedure inzake gemeentelijke vennootschap en btw

De Hongaarse belastingrechter heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen voorgelegd over onder andere het begrip publiekrechtelijk lichaam in de btw. De zaak is geregistreerd onder nummer C-182/17 (Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft).

De procedure C-182/17 (Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft) betreft de reikwijdte van de gemeentelijke organisatie. De Hongaarse Belastingrechter wil vernemen of een vennootschap waarvan een gemeente aandelen houdt onder het begrip ‘publiekrechtelijk lichaam’ valt. Kan de vennootschap gemeentelijke taken als overheid uitvoeren? Handelt de vennootschap als overheid als de vennootschap wettelijke taken van de gemeente uitvoert?

Het oordeel van het Hof van Justitie in deze zaak kan van belang zijn voor de Nederlandse ambtelijke fusie omdat een van de vragen betrekking heeft op de vraag wanneer sprake is van deelname aan het economisch verkeer.


Feiten

Een Hongaarse gemeente bezit alle aandelen van een vennootschap. De gemeente heeft met de vennootschap een overeenkomst gesloten inzake het beheer van woningen en gebouwen, het beheer van lokale openbare wegen, de uitroeiing van quarantaineziekten, de bestrijding van de verspreiding van muggen, het onderhoud van parken, de instandhouding van openbare ruimten en andere groene gebieden, de opslag en verwerking van dierlijk afval en het behoud van de markten. De vennootschap stuurt geen facturen naar de gemeente en over de vergoeding wordt door de vennootschap geen btw voldaan. De Hongaarse Belastingdienst stelt een controle in en legt een boete en naheffingsaanslagen op. De Hongaarse belastingrechter vraagt zich of een vennootschap een publiekrechtelijk lichaam kan zijn en of sprake is van deelname aan het economisch verkeer.

Prejudiciële vragen

De Hongaarse belastingrechter legt het HvJ EU een aantal prejudiciële vragen voor:

1. Valt een 100% aan een gemeente toebehorende vennootschap onder het begrip “publiekrechtelijk lichaam” in de zin van artikel 13, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde?

2. Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag, dient dan te worden aangenomen dat de vennootschap taken die behoren tot de verplichte taken van de gemeente maar waarvan de uitvoering door de gemeente aan haar wordt opgedragen, als overheid uitvoert?

3. Bij een ontkennend antwoord op een van de eerste twee vragen, dient het bedrag dat de gemeente voor de uitvoering van de taken aan de vennootschap betaalt, dan als tegenprestatie te worden aangemerkt?

Gemeentelijke praktijk inzake ambtelijke fusie

Wij volgen deze zaak met grote belangstelling. Het oordeel van het Hof van Justitie kan van grote betekenis zijn voor de gemeentelijke praktijk. Is er wel sprake van deelname aan het economisch verkeer als twee of meer gemeenten ambtelijk fuseren? Volgens Taxnavigator is het (helemaal) niet zeker dat een GR die in het kader van een ambtelijke fusie de bedrijfsvoering voor gemeenten verzorgt aan het economisch verkeer deelneemt. Vaak worden alleen diensten aangeboden aan de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling en kunnen derden bij de GR geen diensten inkopen.

Documentatie

Voor meer informatie over deze zaak:

klik hier: voor de Verwijzingsbeschikking.

klik hier: voor de mededeling van de informatie van het Expertisecentrum Europees Recht.

Klik hier: voor de registratie bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Taxnavigator

Op Taxnavigator hebben wij een thema opgenomen met uitgebreide documentatie over de 'ambtelijke fusie'.


Dit bericht is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist.