Nieuws

BTW: BCF: Subsidies: Een nieuwe dimensie

Geplaatst: 23 juni 2020
Kenmerk: 2020.27915

BTW: BCF: Subsidies: Een nieuwe dimensie

Met betrekking tot subsidies en btw bestaan in de gemeentelijke praktijk veel vragen. Is de subsidie een vergoeding voor dienstverlening en daarmee belast met btw. Welke invloed hebben subsidies op het recht op aftrek van btw via de btw-aangifte of het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Bij veel Rijkssubsidies, financiële bijdragen of uitkeringen van het Rijk wordt ook de vraag gesteld hoeveel btw op de kosten de gemeente in het kader van het project maakt en hoeveel btw de gemeente bij de uitvoering van het project compenseert bij het BTW-compensatiefonds. Als de gemeente in het kader van het project btw op kosten compenseert bij het BTW-compensatiefonds dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de subsidie en rechtstreeks afgestort bij het BTW-compensatiefonds. Met het korten van de subsidie of de financiële bijdrage wil het Rijk voorkomen dat de gemeente het bedrag aan btw krijgt vergoed via de subsidie en kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Het korten van een subsidie met een btw-component en het afstorten van een bedrag aan btw in het BTW-compensatiefonds speelt met name bij financiële bijdragen van het Ministerie van I&W voor de realisatie van infrastructurele projecten maar ook bij de zogenoemde Regio Deals en bijvoorbeeld bij het Programma Aardgasvrije Wijken.

Financiële risico’s

De gemeente moet bij de aanvraag van een subsidie of financiële bijdrage een inschatting maken van het bedrag aan btw dat de gemeente naar verwachting gaat compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Bij de aanvraag van de subsidie of de financiële bijdrage bestaan ter zake van het project nog veel onduidelijkheden. Als de gemeente een verkeerde inschatting van het bedrag aan btw dat in het kader van het project wordt betaald dan kan de gemeente (omvangrijke) financiële schade ondervinden. De gemeente geeft aan dat wordt verwacht dat een bedrag van € 400.000 aan btw wordt gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds dan wordt dit bedrag gekort op de financiële bijdrage en door het Rijk afgestort in het BTW-compensatiefonds. Gaat de gemeente uiteindelijk maar € 200.000 aan btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds dan verliest de gemeente een bedrag van € 200.000.

Aandachtspunten

  • Bij de start van het project moet een reële maar voorzichtige inschatting worden gemaakt van de omvang van het bedrag aan btw dat de gemeente gaat compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Bekijk de kosten zo goed mogelijk en verdeel de kosten in categorieën met één categorie kosten met 21% btw, één categorie kosten met 9% btw en één categorie met kosten die zonder btw opkomen.
  • Probeer zoveel als mogelijk de fiscale aspecten waaronder het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds af te stemmen met de Belastingdienst.
  • Maak met het Rijk afspraken over de btw en de bekostiging van btw-schade. Mogelijk kan worden afgesproken dat een afstorting van bedragen in het BTW-compensatiefonds kan worden gecorrigeerd of worden bijgesteld als bij nacalculatie blijkt dat teveel btw is afgestort en de subsidie teveel is gekort. Daarnaast mag btw geen extra kostenpost voor de gemeente zijn.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.