Nieuws

Afvalfonds: BTW: BCF: Voortgang dossier Afvalfonds

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.25163

Afvalfonds: BTW: BCF: Voortgang dossier Afvalfonds

In zijn brief van 12 november 2019 met nummer 2019-0000183744 neemt de Staatssecretaris van Financiën een standpunt in over de financiële bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds.

 • De financiële bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds in verband met de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval bestaande uit de materiaalsoorten hout, papier, karton, glas, metaal en kunststof is volgens de Staatssecretaris van Financiën belast met btw.
 • De gemeente verleent c.q. onder bezwarende titel tegen vergoeding een dienst. De dienst bestaat uit het verzorgen van een taak voor een derde. De dienstverlening bestaat uit het scheiden van regulier afval, het monitoren inzake regulier afval en het rapporteren omtrent regulier afval. De gemeente verzorgt volgens de Staatssecretaris van Financiën tegen vergoeding een wettelijke verplichting van de verpakkingsindustrie.
 • Heffing van btw levert geen btw-nadeel op. De btw die gemeenten factureren kan Stichting Afvalfonds in aftrek nemen op de btw-aangifte. Wel een financieel nadeel omdat belastingrente is verschuldigd maar niet wordt vergoed.

VNG is nog in overleg met het Ministerie van Financiën.

Stand van zaken.

 • Gemeenten hebben ter zake van verwerking van huishoudelijk afval in de benadering van het Ministerie van Financiën te veel btw gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Immers een gedeelte van de btw op de kosten had de gemeente moeten aftrekken op de btw-aangifte. Namelijk de btw die kan worden toegerekend aan de werkzaamheden voor het afvalfonds. Denk hierbij aan de inkoop van diensten van vuilverwerkers, de aanleg c.q. het plaatsen van vuilcontainers en de aanchaf/onderhoud van vuilnisauto's. Gemeenten moeten een deel van de bij het BTW-compensatiefonds gecompenseerde btw terugbetalen. Het overschot in het BTW-compensatiefonds wordt groter en de onderuitputting komt via het Gemeentefonds ten goede aan gemeenten.
 • Gelet op de bijzondere omstandigheden is het opleggen van een verzuimboete volgens Taxnavigator niet aan de orde.
 • Onterecht gecompenseerde btw moet met belastingrente worden terugbetaald. Gemeenten die veel kosten met btw maken bij het verwerken van gesorteerd huishoudelijk afval c.q. de activiteiten voor het afvalfonds moeten veel onterecht gecompenseerde btw terugbetalen en zijn veel belastingrente betalen. Gemeenten die weinig kosten met btw hebben gemaakt hoeven minder onterecht gecompenseerde btw terugbetalen.
 • Door de spiegelcorrectie zijn gemeenten belastingrente verschuldigd. Ter zake van belastingrente kunnen gemeenten ter behoud van rechten bezwaar maken in verband met de lopende procedure van de gemeente X. Klik hier
 • Het standpunt van het Ministerie van Financiën heeft ook gevolgen voor de tarieven afvalstoffenheffing. Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 Wet Milieubeheer de btw die wordt gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds tot de kosten rekenen. Dat geldt niet voor de btw die op de btw-aangifte in aftrek moet worden gebracht. Gemeenten die de kosten voor het ophalen van huishoudelijk afval volledig verhalen in de afvalstoffenheffing moeten in de toekomst het tarief verlagen. Voor 2020 lijkt dat moeilijk omdat de tarieven inmiddels door de raad zijn vastgesteld.
 • Het standpunt van het Ministerie van Financiën is waarschijnlijk niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2020. Vanwege de Kaderrichtlijn afval moet de landelijke regelgeving worden gewijzigd. Het scheiden van verpakkingsafval wordt een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente handelt als overheid en heeft (weer) recht op compensatie van btw op de kosten.

Documenten en publicaties

 • Bericht: 'Afvalfonds: Stichting Afvalfonds Verpakkingen; d.d. 27 juli 2019: Klik hier
 • Bericht: 'Afvalfonds: Veel vragen over standpunt Ministerie van Financiën' d.d. 23 november 2019 . Klik hier
 • Bericht: 'Afvalfonds: Minfin: Standpunt inzake Stichting Afvalfonds' d.d 7 december 2019. Klik hier
 • Bericht: 'Afvalfonds: VNG: Wacht nog even met het sturen van facturen met btw naar Afvalfonds'd.d. 17 januari 2020. Klik hier
 • Brief NEDVANG d.d. 13 december 2019, BTW op bijdragen voor inzamelingen recycling vanuit Afvalfonds Verpakkingen. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.