Nieuws

Sport: verhuur tenniscomplex

Geplaatst: 19 januari 2019
Kenmerk: 2019.05058

Sport: verhuur tenniscomplex

Op 22 november 2018 is een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 oktober 2018 met nr. 17/00150, gepubliceerd inzake de exploitatie van een tennispark.

1. Feiten

Een gemeente heeft een tennispark gerealiseerd en stelt het tennispark tegen vergoeding ter beschikking aan een tennisvereniging. De kosten bedroegen € 2.100.000. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de gemeente ter zake van de exploitatie van het tennispark niet als btw-ondernemer handelt. De gemeente geeft weliswaar gelegenheid tot sportbeoefening maar niet als btw-ondernemer. De gemeente lijdt ter zake van de exploitatie van het sportpark (structureel) verlies als de opbrengsten c.q. verhuurtarieven en de onderhoudskosten van € 10.000 en de subsidieverplichtingen van € 7.000 worden gesaldeerd. De opbrengst bedraagt € 15.000 per jaar.

2. Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch concludeert dat gelet op de gehanteerde tarieven de exploitatie van het sportpark niet leidt tot duurzame opbrengst. Een commerciële exploitant zou andere tarieven hanteren dan de gemeente. Bij de gemeente is het accommodatiebeleid leidend voor de gehanteerde tarieven. De gemeente biedt de sportdienst niet aan op algemene markt van sportaccommodatie-exploitanten. Tussen de ontvangen vergoeding van de tennisvereniging en de sportdienst bestaat geen direct verband. De gemeente handelt niet als btw-ondernemer en heeft volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geen recht op aftrek van btw.

U kunt de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch hier raadplegen: klik hier

Zoals ons door de abonnee op Taxnavigator is bericht heeft de gemeente beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

3. Gemeentelijke praktijk

Op 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Waarschijnlijk denkt u dat deze procedure geen belang meer heeft. Dat is volgens Taxnavigator niet het geval. Mogelijk dat de procedure de Belastingdienst inspireert om een nieuwe procedure over het WMO-vervoer te starten.

Naast sportaccommodaties exploiteren gemeenten ook andere voorzieningen verlieslatend zoals theaters, schouwburgen, multifunctionele accommodaties. Als de Hoge Raad het oordeel van het Gerechtshof niet vernietigt bestaat kans op een omvangrijk uitstralingseffect.

De procedure heeft geen gevolgen voor de SPUK. De SPUK is niet gekoppeld aan het als btw-ondernemer btw-vrij geven van gelegenheid tot sportbeoefening maar aan bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport.

Omdat de sportaccommodatie specifiek ter beschikking is gesteld aan tennisvereniging en niet aan alle inwoners van de gemeente als collectief kan de gemeente de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Op 13 februari 2019 verzorgt Joep Swinkels de cursus btw en sport(structuren). In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende subsidieregeling zoals de SPUK en de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA. Voor meer informatie over de cursus d.d. 13 februari 2019: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.